رئیس خانه یا کارمند اداره؟

دسته: خانواده
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

در بحث اشتغال زنان، از سویی سنت های ریشه دار اجتماعی و دینی، زنان را به سوی حفظ ارکان خانواده دعوت می کند و از سوی دیگر، نیازهای واقعی یا کاذب دنیای پرهیاهوی امروز، آنان را به حضور هرچه بیشتر در جامعه و اشتغال در مراکز مختلف کاری فرا می خواند.

اثر حاضر بر آن است که بدون پیش داوری و با اذعان به اینکه نمی توان برای همه افراد جامعه راهکاری یکسان عرضه کرد، مزایا و معایب اشتغال زنان و تأثیر آن را بر نظام خانواده بررسی کند