منوی اصلی

دسته ها

مثل های روان

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

تمثیل های روان شناختی و تربیتی د ر ابعاد مختلف زند گی ما نقش سازند ه د ارند . مهم ترین فواید تمثیل ها عبارت اند از: شاد ابی بخشید ن به بیان، کمک گرفتن از معلومات برای کشف مجهولات، نفوذ و ماند گاری بیشتر د ر ذهن و احساس، تصویری و خیال انگیز کرد ن مفاهیم و پیام ها، کاهش مقاومت مخاطب هنگام د ریافت پیام ها، سرعت بخشید ن به انتقال پیام های انبوه، ابزار قوی و شیرین برای آموزش و یاد د هی، آسان سازی یاد گیری و یاد سپاری و یاد یـاری، میان بر زد ن راه استد لال، عینی و ملموس کرد ن مفاهیم ذهنی و فلسفی دشوار و تمثیل د رمانی (مانند بازسازی شناختی و اصلاح خطاهای شناختی). به همین د لیل است که شاهکارهای اد بی د ر قالب قصه و تمثیل ارائه شد ه است.

جستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک