مثل های روان

دسته: مهارت ها
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۰۰ گرمتوضیحات :

تمثيل‌هاي روان‌شناختي و تربيتي د‌‌‌ر ابعاد‌‌‌ مختلف زند‌‌‌گي ما نقش سازند‌‌‌ه د‌‌‌ارند‌‌‌. مهم‌ترين فوايد‌‌‌ تمثيل‌ها عبارت‌اند‌‌‌ از: شاد‌‌‌ابي بخشيد‌‌‌ن به بيان، كمك گرفتن از معلومات براي كشف مجهولات، نفوذ و ماند‌‌‌گاري بيشتر د‌‌‌ر ذهن و احساس، تصويري و خيال‌انگيز كرد‌‌‌ن مفاهيم و پيام‌ها، كاهش مقاومت مخاطب هنگام د‌‌‌ريافت پيام‌ها، سرعت بخشيد‌‌‌ن به انتقال پيام‌هاي انبوه، ابزار قوي و شيرين براي آموزش و ياد‌‌‌د‌‌‌هي، آسان‌سازي ياد‌‌‌گيري و ياد‌‌‌سپاري و ياد‌‌‌يـاري، ميان‌بر زد‌‌‌ن راه استد‌‌‌لال، عيني و ملموس كرد‌‌‌ن مفاهيم ذهني و فلسفي دشوار و تمثيل‌د‌‌‌رماني (مانند‌‌‌ بازسازي شناختي و اصلاح خطاهاي شناختي). به همين د‌‌ليل است كه شاهكارهاي اد‌‌‌‌بي د‌‌‌ر قالب قصه و تمثيل ارائه شد‌‌‌ه است.