اصول تربيت سياسي اسلام: مطالعه موردي فتنه سال 1388

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1394


داود مهدوي زادگان / دانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي                                                            davood@ihcs.ac.ir


* علي محمدي سيرت / دكتري مدرسي انقلاب اسلامي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                     mohammadeali91@yahoo.com


دريافت: 10/10/1393 ـ پذيرش: 06/03/1394چكيده


تربيت سياسي شكوفا شدن توانمندي هاي عقلانيت سياسي نهفته در وجود انسان است، به گونه اي كه او را به انساني با درك بالاي سياسي تبديل كند. هدف از تربيت سياسي در انديشه سياسي اسلام ، دست يابي به تقواي سياسي است. مهم ترين دستاورد تقواي سياسي گذر از فتنة سياسي به رهبري ولي امر مسلمانان است. ريشه فتنه، اختلاط حق و باطل و لازمة آن اختلاف بين مردم، و نتيجه آن اخلال در نظام است. ثمره تربيت سياسي اسلامي به كارگيري سياست هاي متديّنانة خواص و اطاعت آگاهانة عموم است. تربيت سياسي اسلام در مواجهه با فتنه، از اصول خاصي پي روي مي كند كه مهم ترين آنها عبارت است از: رعايت تقواي سياسي، اطاعت از دستورهاي رهبري، روشنگري و افشاگري، برخورد به هنگام و شجاعانه، هوشياري در برابر فرصت طلبان، جدا كردن صف فتنه گران از فتنه زدگان، تقويت دانش دشمن شناسي. اين اصول در مطالعه موردي مواجهه با فتنه سال 1388 توسط مقام معظم رهبري و مردم به كار بسته شد. پژوهش حاضر تلاش دارد نقش تقواي سياسي و بصيرت سياسي را در فرايند تربيت سياسي اثبات و نتايج آن را در شرايط فتنه بررسي كند و زمينه ساز ايجاد گفتمان عمومي تربيت سياسي اسلامي باشد.


كليدواژه ها: قرآن، تربيت سياسي، فتنه سياسي، فتنه، مدارا، بصيرت.