تبيين راهبرد «نرمش قهرمانانه» در كلام رهبر معظم انقلاب

سال هفتم، شماره اول، پياپي 13، بهار و تابستان 1394


فرج الله ميرعرب / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي                                       mirarab@isca.ac.ir


دريافت: 20/1/1394 ـ پذيرش: 24/05/1394چكيده


داشتن راهبرد يكي از مهم ترين و اصولي ترين نيازهاي مديران و حاكمان كشورهاست؛ زيرا تاكتيك موفق و مانور مفيد، متوقف بر داشتن مباني قوي و راهبردهاي متقن است. پس از انقلاب اسلامي، رهبري نظام اسلامي، راهبردهاي قويمي ارائه كرده كه ضامن بقاي نظام اسلامي بوده است. راهبردهاي سياسي امام خميني ره و مقام معظم رهبري، عزت، عظمت، پيشرفت و صلابت نظام را تأمين كرده، مانع سلطه دشمن بر اين كشور بوده است. يكي از راهبردهاي رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، نرمش قهرمانانه، در حوزه سياست خارجي و تعاملات بين المللي است كه از سخن و سيره رسول خاتم صلی الله علیه و آله و اهل  بيت علیهم السلام گرفته اند.

اين راهبرد، در مقام اجرا بايد تاكتيك هوشمندانه داشته باشد و در عين صلابت و اقتدار، با دوري از هيجان، پرهيز از ايجاد التهاب و رعايت مقتضيات زمان اجرايي شود. مديريت اجرايي كشور بايد با تاكتيك مناسب، زمان و شرايط اجراي اين راهبرد را فراهم كند و ضمن برقراي توازن بين واقع گرايي و آرمان خواهي، ذيل سه اصل عزت ، حكمت و مصلحت، قدرت مانور بين «اقتدار» و «انعطاف» را فراهم نمايد. نرمش قهرمانانه، نه تخاصم جاهلانه است و نه سازش منفعلانه؛ بلكه تاكتيكي معقول، سازمان يافته و سنجيده كه مجري سياست خارجي در عين ادب، شديد و سخت است و با شناخت دقيق دشمن و هنرمندي در مانور، راه قهرمان شدن را هموار مي كند.


كليدواژه ها: راهبردهاي سياسي، نرمش قهرمانانه، سياست خارجي، قرآن، پيامبر صلی الله علیه و آله، اهل بيت علیهم السلام.