مؤلفه‌هاي سياست ‌اخلاقي در انديشة سياسي امام‌ خميني ره

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي23، بهار و تابستان 1399* سيروس خندان / عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آيت‌الله بروجردي    skh20172017@yahoo.com

رشيد رکابيان / استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آيت‌الله بروجردي

دريافت: 09/06/1397 ـ پذيرش: 01/12/1397

چکيده

ارتباط اخلاق و سياست همواره مورد توجه دانشمندان، سياستمداران، فيلسوفان و مديران جوامع بوده است. برخي اخلاق را تابع سياست مي‌دانند و برخي سياست را مبتني بر موازين اخلاقي؛ و دسته‌اي نيز به جدايي بين آنها باورمندند. اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسي و تحليل اين مسئله از نگاه امام‌خمینی ره به‌عنوان الگوی سياست و اخلاق پرداخته است. طبق يافته‌های پژوهش امام ره سياست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه‌هاى حكمت عملى می‌داند که در پى تأمين سعادت انسان‌اند. براین اساس، امام ره تأمین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می‌داند. در ديدگاه امام ره سياستِ مبتني بر اخلاق، مؤلفه‌هایی دارد که رعايت آنها موجب پيشرفت جوامع مي‌شود. مؤلفه‌هايي همچون: رعايت عدالت و انصاف بين مردم؛ پرهيز از دنيادوستي و دنياپرستي؛ رعايت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام‌ها با توجه به ميزان برخورداری از فضايل اخلاقي؛ حاکم نمودن اخلاق بر سياست؛ وفاداری به پيمان و شعارهای حکومتي؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهيز از فريبکاری.

كليدواژه‌ها: سياست اخلاقي، امام خميني ره، سفر اربعه، حکومت، حق‌مداری، عدالت‌محوری.