بررسي نقش ترس در پيدايش دين (با تكيه بر قرآن)

سال هشتم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1396


جواد قلي پور / دانشجوي دكتري كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                        Gh.javad@mihanmail.ir


محمد جعفري / دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                            mjafari125@yahoo.com


دريافت: 02/02/1396 ـ پذيرش: 24/06/1396چکيده


يکي از ديدگاه هاي غربيان که با رويکردي طبيعت گرايانه به موضوع «منشأ دين» پرداخته، «ترس از حوادث طبيعي» را منشأ دين مي داند. نوشتار حاضر با استفاده از قرآن و با روش نقلي درصدد است تا نظر قرآن را در اين مسئله تبيين کند که آيا منشأ پيدايش دين، گرايش به دين و التزام به احکام عملي آن، مي تواند ترس از حوادث طبيعي باشد يا خير؟ و اساساً قرآن چه ديدگاهي را دربارة پاسخ اين سه مسئله بيان مي دارد. در اين مقاله پس از مفهوم شناسي، اين بحث را به ترتيب در سه بخش مطرح کرده ايم: در بخش اول که «پيدايش دين» است، ترس هيچ نقشي در پيدايش دين ندارد؛ بلکه از ديدگاه قرآن، خداوند و ارادة او عامل پيدايش دين است؛ ولي در دو بخش ديگر يعني «گرايش به دين» و «التزام به احکام ديني»، گرچه ترس عاملي اساسي نيست، لکن نمي توان به کلي نقش آن  را ناديده گرفت.


کليدواژه ها: دين، خاستگاه پيدايش دين، گرايش به دين، التزام به احکام ديني، ترس، ترس از حوادث طبيعي.