بررسي انتقادي ديدگاه غياث الدين منصور دشتكي در معاد جسماني

سال هشتم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1396


عسکري سليماني اميري /دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                   solymaniaskari@mihanmail.ir


سيدمحمدرضا مدرسي /دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره modaresismrm@gmail.com


دريافت: 11/01/1396 ـ پذيرش: 05/06/1396چکيده


غياث الدين منصور دشتكي از فلاسفة قرن نهم و دهم، نخستين فيلسوفي است كه ادعاي برهان عقلي بر معاد جسماني با بدن عنصري كرده است. وي از دو راه عقلي و نقلي به اثبات معاد جسم عنصري مي پردازد. در اين گفتار در پي بررسي استدلال هاي غياث الدين در اثبات معاد جسم عنصري هستيم. برهان عقلي وي مبتني بر بقاي تعلق نفس به بدن پس از مرگ است كه مورد نقد صدرالمتألهين واقع شده است؛ و مدعاي وي بر بازگشت نفس به بدن عنصري دنيوي، پس از شكل گيري مزاج كامل در قيامت است، كه مورد نقد آقاعلي مدرس قرار گرفته است. تمسك وي به آيات براي اثبات جسم عنصري نيز خالي از اشكال نيست. با نقد و بررسي ديدگاه وي به اين نتيجه رسيديم كه برهان عقلي و نقلي وي در اثبات معاد جسم عنصري ناتمام است.


کليدواژه ها: معاد جسماني، غياث الدين دشتکي، شبهات معاد جسماني، رابطه نفس و بدن.