دلايل و شواهد قرآني بر تجرد عقلي روح در قرآن

سال هشتم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1396مهدي رودبندي زاده / دکتري مدرسي معارف اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Roudbandi@gmail.comغلامرضا فياضي / استاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                                              دريافت: 11/12/1395 ـ پذيرش: 24/04/1396چکيدهمتفکران آراي مختلفي دربارة حقيقت انسان دارند. برخي از آنان حقيقت انسان را جسم ظاهري او دانسته اند و برخي ديگر علاوه بر بدن ظاهري، به حقيقت ديگري باور داشته اند. در اينکه اين حقيقت ديگر چيست، در ميان دانشمندان اختلاف نظر وسيعي ديده مي شود. برخي اين حقيقت دوم را نيز امري مادي و در داخل بدن دانسته اند و برخي ديگر آن را امري مجرد از ماده انگاشته اند. براي اثبات تجرد روح هم از روش عقلي و هم از روش نقلي استفاده شده است. در روش نقلي چند آية معروف مورد استناد قرار گرفته است. به نظر مي رسد مي توان براي اين منظور از آيات ديگري نيز بهره برد. در اين پژوهش، تلاش ما اين بوده است که با مراجعه به آيات قرآن و با توجه به ويژگي هايي که قرآن براي انسان ذکر كرده است، وجود ساحت عقلي مجرد از ماده را دست كم براي برخي از انسان ها اثبات کنيم. در اين راستا به شواهد و ادله اي پرداخته ايم که از اين منظر کمتر مورد توجه بوده اند.کليدواژه ها: انسان، روح، نفس، عقل، مجرد، قرآن.