صدق الهي و مسئله خلف وعيد

عبدالرحيم سليماني بهبهاني / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي    soleimani@isca.ac.ir

دريافت: 02/02/1396 ـ پذيرش: 04/06/1396

چکيده

به دست دادن تصوير درست از صفات ذاتي و فعلي خداوند، و تلاش در جهت زدودن شبهات مرتبط با اوصاف الهي، نقشي برجسته در تعميق باور ديني و جلوگيري از انحرافات اعتقادي دارد. صفت صدق الهي هرچند از اوصاف مورد اتفاق است، اما گاهي ممکن است در تعارض با يکي ديگر از باورهاي ديني، يعني جواز عفو و عدم عذاب برخي گناهکاران بر طبق مشيت الهي، جلوه کند. تفضليه که معتقد به جواز عفو هستند، براي نشان دادن سازگاري ميان اين عقيده با صفت صدق الهي و وعيدهاي موجود در قرآن و احاديث، نظريه‌هاي مختلفي عرضه کرده‌اند، که مهم‌ترين آنها عبارت‌اند از: نظرية مبتني بر انکار اطلاق قبح کذب؛ نظرية انشاء‌انگاري وعد و وعيد؛ نظرية عدم واقع‌نمايي زبان وعد و وعيد؛ نظريه انکار تنجّز و حمل وعيدها بر استحقاق عقاب، و نظرية مشروط بودنِ وعيدهاي الهي. نوشتار حاضر، که به شيوة کتابخانه‌اي و با رويکرد توصيفي تحليلي سامان يافته، بر آن است که نظرية اخير- يعني مشروط بودنِ آيات و اخبار وعيد و عدم اطلاق و عموميت آنها- نظريه‌اي استوار و داراي پشتوانة عقلي، قرآني و حديثي است، و چهار نظرية ديگر داراي اشکال‌اند.

کليدواژه‌ها: صدق الهي، وعد و وعيد، خلف وعيد، کذب نافع، وعيديه، تفضليه.