شترسوار یا شترسواران؛ پژوهشی زبان‌شناسی براي اثبات بشارت تورات به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم به‌وصف راکب البعیر

محمدعلی همتی / استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز    mohammadalihemati@gmail.com

دريافت: 23/01/1399 ـ پذيرش: 20/06/1399

چکيده

یکی از بشارت‌های تورات دربارة پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عیسی علیه السلام طبق سخن امام رضا علیه السلام، الاغ‌سوار و راکب‌البعیر (شترسوار) است که به‌صورت کنایی در رؤیای اشعیای نبی در عهد عتیق آمده است. غالب مترجمان انگلیسی و فارسی‌زبان، الاغ‌سوار را که اشاره کنایی به حضرت عیسی است، به الاغ‌سواران، و شترسوار را که اشاره به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم است، به شترسواران ترجمه کرده‌اند که با حضرت عیسی علیه السلام و حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم مطابقت ندارند. این پژوهش با هدف بررسی علل ترجمه‌های اشتباه، با روش زبان‌شناسی تاریخی بر روی نسخة عبری تورات صورت گرفته است. یافته‌ها حکایت از این دارند که الاغ‌سوار و راکب‌البعیر به حضرت عیسی علیه السلام و حضرت محمد علیه السلام اشاره دارند و سخن امام رضا علیه السلام سخنی درست و دقیق بوده است. نتایج بررسی‌ها از اين حکایت دارد که اشتباه اولیه از طرف کسانی بوده است که دست‌اندرکار شَکْل و نَقْط متن تورات بوده‌اند. سپس تعصبات کلامی یهودی مسیحی، بعد از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، آن را توسعه داد و بین یهودیان و مسیحیان تثبیت شد.

کلیدواژه‌ها: بشارت، اسب‌سواران، الاغ‌سوار، شترسوار، اشعیا.