ظهور حضرت قائم عج الله تعالي الفرجه الشريف، تجلي توحيد با دولت اسم الباطن

سال هشتم، شماره دوم، پياپي 15، پاييز و زمستان1397محمد‌رضا عابدینی/ استاد سطح عالي حوزه

ابراهیم‌پورعلی/ سطح چهار حوزه     abca883883@gmail.com

دريافت: 21/06/1398 - پذيرش: 12/08/1398چکيده

ظهور حضرت قائم عج الله تعالی الفرجه الشریف و استقرار حکومت آن حضرت، موجب تغییرات گسترده در حیات عمومی بشریت خواهد شد؛ اما این تحول عظیم دارای روح کلی است، و آن تجلی توحید با دولت و هیمنة اسم الباطن است. در این مقاله سعی شده است با پژوهشی در روایات اهل‌بیت علیهم السلام دربارة ظهور، به این پرسش پاسخ داده شود که روایات مربوط به ظهور حضرت قائم عج الله تعالی الفرجه الشریف چگونه بر تجلی اسم الباطن در این دوران دلالت دارد و در اين زمينه به شواهدی از کلمات اهل‌معرفت استناد شده است. 

كليد‌واژه‌ها: ظهور حضرت قائم عج الله تعالی الفرجه الشریف، توحید، اسم الباطن، اسم الظاهر، رجعت، قیامت.