تعامل نرخ بهره پولي و رشد اقتصادي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393


رحيم دلالي اصفهاني / دانشيار اقتصاد دانشگاه اصفهان                                                           dallali@ase.ui.ac.ir


اسماعيل محمدي / مربي دانشگاه المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف اصفهان         es.mohammady@yahoo.com


دريافت: 27/3/1393 ـ پذيرش: 6/9/1393چكيده


در تاريخ انديشه اقتصادي، مسائل مربوط به نرخ بهره، از جمله بحث انگيزترين مسائل اقتصادي بوده است. اقتصاددانان در اين زمينه، ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه كرده‌اند؛ در اين ميان، بررسي تعامل نرخ بهره و رشد اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. فرضيه مقاله اين است كه بين نرخ ترجيج زماني و نرخ رشد اقتصادي و به تبع، بين نرخ بهره پولي و نرخ رشد رابطه منفي وجود دارد. براي آزمون اين فرضيه، ابتدا مدلي رياضي جهت سنجش رابطه اين دو متغير ارائه شده است. در ادامه، رابطه نرخ بهره پولي و نرخ رشد در اقتصاد ايران، طي دوره زماني 1386ـ1351، با استفاده از نرم‌افزار ليزرل بررسي شده است. در اين بررسي، نرخ سود تسهيلات به‌عنوان جايگزين نرخ بهره پولي بين سال‌هاي 1368ـ1362 در نظر گرفته شده است. يافته‌هاي تحقيق ضمن تأييد فرضيه تحقيق، نشان مي‌دهد كه نرخ ترجيح زماني و به تبع، نرخ بهره پولي طي دوره مورد بررسي تأثيري منفي بر رشد اقتصادي داشته است.


كليدواژه‌ها: نرخ بهره پولي، رشد اقتصادي، سرمايه انساني، نرخ ترجيح زماني، ليزرل.


طبقه‌بندي P4, E43, O42, :JEL.