نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393


محمدنقي نظرپور / دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مفيد                                                   nazarpur@mofidu.ac.ir .


يحيي لطفي‌نيا / كارشناس ارشد اقتصاد اسلام دانشگاه مفيد                                        Yaya.lotfinia@yahoo.com


دريافت: 26/5/1393 ـ پذيرش: 11/11/1393چكيده


در چندسال اخير بحث «اقتصاد مقاومتي»، براي مقابله با فشارها و تهديدهاي اقتصادي جبهة استكبار جهاني عليه كشورمان، از سوي مقام معظم رهبري به ادبيات اقتصادي كشور وارد شد. هدف از طرح اين موضوع، دستيابي به اهداف اقتصادي چشم‌انداز بيست‌ساله كشور مي‌باشد، در شرايطي كه كشور با انواع فشارها و تحريم‌ها مواجه است، به‌گونه‌اي كه اقتصاد مستمراً رشدي درون‌زا، با ثبات و پايدار خود را تجربه و دچار ركود نگردد. دستيابي به چنين رشدي، مستلزم افزايش نرخ پس‌انداز، نرخ سرمايه‌گذاري و هدايت بهينه نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. در اين زمينه، بازارهاي مالي نقش مهمي در كمك به بخش واقعي اقتصاد در دستيابي به اهداف خود بر عهده دارند. اين مقاله براي ارائه روش‌هايي مؤثر براي پياده‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با استفاده از روش توصيفي و تحليل محتوا به بررسي نقش بورس اوراق بهادار در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌پردازد. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، بورس اوراق بهادار از طريق تأمين مالي شركت‌هاي دانش‌بنيان، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در قالب عرضه سهام حمايت از توليد، عرضه كالاهاي استراتژيك در بورس تخصصي كالا و بين‌المللي شدن خود در تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارد.


كليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتي، بورس اوراق بهادار، بورس‌هاي تخصصي كالا، تأمين مالي، سهام حمايت از توليد.