حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي راهكاري بهينه براي هدايت و مديريت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانكداري اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1393


سيدعباس موسويان / دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                                samosavian@yahoo.com


علي راه نشين / دانشجوي دكتري مديريت مالي دانشگاه امام صادق علیه السلام                         rahneshin@isu.ac.ir


دريافت: 28/7/1393 ـ پذيرش: 8/12/1393چكيده


چگونگي مديريت و مصرف منابع قرض‌الحسنه، همواره از چالش‌هاي پيش روي بانكداري بدون ربا بوده است. در اين مقاله، با تعريف حساب‌هاي جديدي به عنوان حساب‌هاي قرض‌الحسنه اختصاصي، راهكاري مناسب براي مديريت بر اين منابع ارائه شده است. حساب قرض‌الحسنه اختصاصي، حسابي است كه طي آن بانك به‌طور اختصاصي براي باني و به نام وي، وجوه عمومي را به صورت قرض‌الحسنه از عموم دريافت مي‌كند. طبق شرايط اين حساب، براي سپرده‌گذاران در اختيار باني قرار مي‌دهد تا در جهت اهداف اعلام شده مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله، كه با استفاده از روش تحليلي سامان يافته، ساختار و منافع اين حساب‌ها براي ذي‌نفعان مختلف از جمله سپرده‌گذاران، بانك‌ها و نهاد‌هاي خيريه (بانيان) و در نهايت، ريسك‌هاي نقدينگي و اعتباري در اين حساب‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.


كليد‌واژه‌ها: قرض‌الحسنه، بانكداري بدون ربا، بانكداري اسلامي.


طبقه‌بندي P4, H81, E43, G21 :JEL.