مقايسه تطبيقي اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامي

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395


سعيد فراهاني فرد / دانشيار دانشگاه قم                                                 saeed.farahanifard@gmail.com


وحيد بيگدلي / دانشجوي دکتراي اقتصاد اسلامي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي                vahidbigdely@gmail.com


دريافت: 04/08/1395 ـ پذيرش: 11/01/1395چكيده


تعيين اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و رتبه بندي اهداف مزبور، تاثير زيادي در سياست گذاري هاي اقتصادي دارد. مکاتب مختلف اقتصادي، ديدگاه هاي متفاوتي در اين زمينه ارائه مي کنند. در اين مقاله به بررسي اهداف دولت در اقتصاد اسلامي و چگونگي رتبه بندي آن ها مي پردازيم. اين بررسي با استفاده از روش فراتحليل و بررسي آثار نويسندگان مسلمان در اين زمينه صورت مي گيرد. بنا به فرضيه تحقيق، عدالت و رشد اقتصادي دو هدف عمده دولت اسلامي بوده که در راستاي تحقق هدف غائي دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسير قرب الهي، رتبه بندي مي شوند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که عمده مکاتب اقتصادي؛ تأمين رفاه و رشد اقتصادي را به عنوان هدف اقتصاد ترسيم و تأمين آن را عمدتا به مکانيزم بازار واگذار مي کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامي به دنبال تأمين عدالت و رشد اقتصادي جامعه بوده و در تأمين اين اهداف در کنار مردم نقش فعالي ايفا مي نمايد. تأمين اهداف مزبور مقدمه اي براي ايفاي نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر اين اساس، در صورت بروز تزاحم بين اهداف اقتصادي دولت اسلامي، هدفي ترجيح مي يابد که دولت را در تأمين هدف غائي اش در تربيت افراد جهت تکامل و قرب الهي ياري دهد.


کليدواژه ها: نظريه دولت، دولت اسلامي، اهداف دولت اسلامي، اهداف دولت، اقتصاد اسلامي، اقتصاد متعارف


طبقه بنديJEL: H79،Q48،P4، B30.