معرفي مدل بهينه پوشش ريسك در مدل هاي عملياتي اوراق استصناع به روش AHP و TOPSIS

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1395


محمدنقي نظرپور/ دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه مفيد                                           Nazarpur@mofidu.ac.ir .


روح اله عبادي/ دانشجوي دكتراي اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                                  ، Ebadi.ro@gmail.com .


سيدهادي ميرحسيني/ كارشناس ارشد مديريت مالي                                        S.h.mirhosseyni@gmail.com


دريافت: 10/02/1395 ـ پذيرش: 20/06/1395چكيده


يکي از اقدامات ضروري جهت گسترش اوراق بهادار اسلامي، تجزيه و تحليل ريسک اين اوراق و تلاش براي پوشش آن است. در ميان اوراق بهادار اسلامي، اوراق استصناع از جايگاه ويژه اي برخوردار است. براي انتشار اين اوراق مدل هاي اجرايي متنوعي پيشنهاد شده است. يکي از معيارهاي انتخاب ميان مدل هاي پيشنهادي، تجزيه و تحليل ريسک هاي بالقوه و بالفعل اوراق مزبور در بازارهاي اوليه و ثانويه است. اين بررسي مي تواند به تقويت پوشش ريسک اين اوراق، و در نتيجه افزايش مقبوليت عمومي آن کمک نمايد. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و پرسش نامه اي، ضمن ارزيابي ريسک مدل هاي اجرائي اوراق استصناع، به بررسي مدل بهينه پوشش ريسک آن مي پردازد. بنا به فرضيه تحقيق «الگوي عملياتي ارايه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار بهينه ترين الگو براي پوشش ريسک اوراق استصناع مي باشد». براي ارزيابي اين فرضيه تحقيق از روشAHP و TOPSISجهت تحليل داده هاي پرسش نامه اي استفاده شده است. يافته هاي مقاله حاکي از برتري مدل پيشنهادي بورس در پوشش ريسک عملياتي اوراق استصناع نسبت به ساير مدل ها دارد. مدل اوراق استصناع غيرمستقيم، مدل بانك مركزي و مدل اوراق استصناع موازي از نظر پوشش ريسک در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.


کليدواژه ها: اوراق استصناع، نظام مالي اسلامي،پوشش ريسك اوراق استصناع، روشAHP و TOPSIS


طبقه بنديJEL: G10 E44 G24 P4.