چارچوب و اصول اساسي حاكميت شركتي در بانكداري اسلامي

سال نهم، شماره دوم، پياپي 18، بهار و تابستان 1397علی مهدوی‌پارسا / دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام     alimahdaviparsa@gmail.com

دريافت: 01/02/1397 - پذيرش: 18/06/1397.چکیده:

با گسترش ادبیات حاکمیت شرکتی در سطح جهان، بانک‌ها و نظام‌های بانکی اقدام به تدوین چارچوب‌های حاکمیت شرکتی جهت اداره و مدیریت و کنترل ریسک‌های خود كرده‌اند. مدیریت و اداره بانک‌های اسلامی نیز با عنایت به تفاوت‌های ماهوی خود نیازمند اصول، ابزارها و لوازم متفاوتی می‌باشد. از این رو بایستی چارچوب نوین و مجزایی برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی صورت پذیرد. در این مقاله با استفاده از روش تحليلي چارچوب‌های ارائه شده برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی متعارف و اسلامی مورد تحليل قرار گرفته و چارچوبی جديد برای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ایران ارائه می‌شود. چارچوب پيشنهادي مبتني بر چهار اصل بنیادی عدالت، امانت، صداقت و رعایت (تطابق با اصول و مقررات شرع) می‌باشد. عمل به اصول چهارگانه مزبور در بانك‌ها باعث بهبود عملكرد آن‌ها و نزديك‌تر شدن نظام بانكي به نظام بانكداري اسلامي به مفهوم واقعي آن مي‌شود. از این‌رو، چارچوب پيشنهادي را مي‌توان چارچوب حاکمیت شریعت در بانکداری اسلامی ناميد.

کلیدواژه‌ها: چارچوب حاکمیت شرکتی، نظام بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربای ایران.

طبقه‌بندی JEl: O16، P4، G34.