بانك مركزي در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي و ارائة راهكارهاي ارتقاي عملكرد بانك مركزي در اقتصاد ايران

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398حسین صمصامی / استاديار دانشکدة علوم اقتصادي و سياسي، دانشگاه شهید بهشتی    h-samsami@sbu.ac.ir

علیرضا محمدی / دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه عدالت    alirezashakhes@gmail.com 

دريافت: 15/01/1398 ـ پذيرش: 16/05/1398چکيده

يكي از لوازم تحقق بانك‌داري اسلامي، طراحي نهاد بانك مركزي بر اساس ارزش‌ها و اصول اسلامي است. پيش‌نياز طراحي بانکداري مرکزي اسلامي، توجه به ساختار پولي و نهادی اسلامي است. با توجه به محدود بودن مطالعات در حوزه بانکداری مرکزی در ادبیات اقتصاد اسلامی، مطالعه حاضر با استفاده از روش تحليلي به ارائه الگوي مطلوب بانكداري مركزي در نظام بانكي اسلامي مي‌پردازد. بنا به فرضيه تحقيق، بانک مرکزي در اقتصاد اسلامي در مقايسه با بانک مرکزي در اقتصاد متعارف داراي ماهيت، ساختار، اهداف، ابزارها و سياست‌هاي متفاوت است. بر اساس نتايج تحقيق، الگوي پیشنهادی بانکداري مرکزي اسلامي ساختار جديدي از نظام پولي و بانکي اسلامی ارائه می¬دهد. در اين ساختار نوين، بانک‌ها فاقد قدرت خلق پول بوده (ذخيره‌گيري کامل) و خلق پول تنها توسط بانک مرکزي اسلامي صورت مي‌گيرد. در اين الگو، نهاد بانک به جايگاه واقعي واسطه‌گري مالي باز مي‌گردد.

کليدواژه‌ها: بانکداري مرکزي، بانک مرکزي، بانکداري مرکزي اسلامي، ذخيره‌گيري کامل، هدايت پول و اعتبار.

طبقه‌بندي JEL: E5, E58, E59.