شناسايي و اولويت‌بندي معيارهاي مؤثر بركاركرد اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي با رويكرد سياست‌گذاري

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398روح‌اله عبادي / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    ebadi.ro@gmail.com

فاطمه بيگدلي / كارشناسي‌ارشد بانكداري اسلامي، دانشگاه مفيد    fatemehbigdeli7@gmail.com

دريافت: 10/10/1397 ـ پذيرش: 27/03/1398چکيده

اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي از جمله ابزارهاي مهم براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي به‌منظور تأمين منابع مالي، كنترل تورم، تنظیم پایه پولی و حجم پول پرقدرت متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد است. اوراق انتشاريافته از نظر کمی، کیفی، ضوابط قانونی و اجرايي باید به گونه‌ای طراحی شود که با انتشار آنها بتوان علاوه بر جذب سرمایه‌های کوچک و سرگردان، منابع حاصل از انتشار اوراق را در طرح‌های با بازدهی مطلوب و اولویت‌دار مدیریت كرد. در این تحقیق، به روش «توصیفی ـ تحلیلی» با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و الگوهای تصمیم‌گیری چندمعیاره و تحليل سلسله‌مراتبی، دو پرسش بررسي شده است: اول. معیارهای مؤثر بر کارکرد اوراق مشارکت دولتی و بانک مرکزی كدام است؟ دوم. اولویت تسهیل مهار تورم بندی میزان اهمیت معیارهای انتخاب شده با توجه به کارکردهای سیاستی هر یک از اوراق مشارکت چگونه است؟ در اين مقاله با مطالعه و بررسی ادبیات موضوع و تحقیقات مربوطه، 8 معيار براي مقايسه اوراق مشاركت دولتي و بانك مركزي استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان مي‌دهد كه بر اساس معيارهاي معرفي شده، اوراق مشارکت بانک مرکزی نسبت به اوراق مشاركت دولتی کارکرد بهتری دارد. 

کلیدواژه‌ها: اوراق مشاركت، اوراق مشاركت بانك مركزي، اوراق مشاركت دولتي، سياست تسهیل مهار تورم هاي پولي و مالي اسلامي.

طبقه‌بندي JEL: E44, G10, G24.