طراحي الگوي «جايگزيني خمس ارباح مكاسب و ماليات بر مجموع درآمد در اقتصاد اسلامي ايران»

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398محمد سليماني / استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام    solimani@isu.ac.ir

مهدي سرمست شوشتري / دانشجوي كارشناسي ‌‌ارشد معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام    ma.sarmast@isu.ac.ir

دريافت: 29/10/1397 ـ پذيرش: 25/03/1398چکيده

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت‌های اقتصاد اسلامی است. در اين زمينه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحليلي به بررسي امكان و سازوكار جايگزيني خمس ارباح مكاسب به جاي ماليات بر مجموع درآمد مي‌پردازد. یافته‌های تحقیق حاکی از تشابه نسبي خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امكان جايگزيني آن دو است. بر اساس الگوي پيشنهادي در اين مقاله، جايگزيني كامل خمس ارباح مكاسب به‌جاي ماليات بر مجموع درآمد از كارايي لازم برخوردار نيست و بايد تلفيقي از خمس و ماليات مزبور را به كار برد. در الگوي پيشنهادي مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مكاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت‌هایی براي اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

کلیدواژه‌ها: خمس ارباح مکاسب، مالیات بر مجموع درآمد، نظام مالیاتی ایران، مالیات‌های اسلامی.

طبقه‌بندي JEL: H24, H27, H61, P43.