مؤلفه‌ها و نماگرهاي فروشگاه اسلامي؛ تعيين اولويت‌هاي 81 نماگر فروشگاه اسلامي، بر اساس تحليل سلسله‌مراتبي (AHP)

سال دهم، شماره دوم، پياپي 20، بهار و تابستان 1398سیدمهدی معلمی / استادیار جامعة‌المصطفی العالمیة    mahdimoalemi@gmail.com

دريافت: 19/01/1398 ـ پذيرش: 20/06/1398چکيده

امروزه مراکز بزرگ تجاری به‌واسطة کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیدة‌ مهمی در ساختار زندگی معاصر به‌شمار می‏روند. فروشگاه‌ها، نه‌تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به‌شمار می‌روند و به دلیل کارکردهای گسترده،‌ در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می‌گذارند. اين پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری‌ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه‌ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحلة دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، به اولویت‌بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.

کلیدواژه‌ها: بازار اسلامی، فروشگاه اسلامی، بازار کالا، شاخص، نماگر.

طبقه‌بندي JEL: J49، L29، M39، P4.