مدل و روش بررسي تأثير توسعة اجتماعي بر رشد و تحقق اقتصاد مقاومتي

* مجيد كافي / استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mkafi@rihu.ac.ir

سیده مرضیه شعاع هاشمی خمامی / دانشجوی دکترای مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب    mhashemi@rihu.ac.ir

شهلا گنجی / کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران    shahlaganji6@gmail.com

دريافت: 28/01/1399 ـ پذيرش: 03/06/1399چكيده

رابطة توسعة اجتماعي و اقتصاد مقاومتي، موضوعي دوسويه است. اما در يك ساده‌سازي براي بررسي بهتر اين رابطه فرض بر اين گذاشته شده است كه توسعة اجتماعي برپایه مبانی اسلامی، مسير تحقق اقتصاد مقاومتي است. بر اساس اين فرض، اين مقاله به دنبال الگاريتم، مدل و روش بررسي مسيرهاي اين تأثيرگذاري است. ازاين‌رو، پس از بررسي ادبيات نظري تحقيق، به مؤلفه‌هاي مدل پرداخته شده و با تجميع آنها، مدل بررسي به دست آمده است. يافته‌هاي پژوهش حاكي از اين است كه، مدل به دست آمده داراي چهار متغير ورودي، يك متغير خروجي و سه لايه پنهان است. در لاية پنهان اول، ده گره، در لاية پنهان دوم، شش گره و در لاية پنهان سوم، دو گره وجود دارد. از آنجا كه مدل با شش ورودي به دست آمده است. روش بررسي آن روش شبكه عصبي مصنوعي شناخته شد كه هم قدرت بررسي همزمان ورودي‌هاي متعدد را دارد، و هم قدرت پيش‌بيني احتمالات ديگر كه در تحقيق ديگر بايد به آن پرداخته شود را دارا مي‌باشد.

كليدواژه‌ها: توسعة اجتماعي، اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي، شبكه عصبي مصنوعي، شاخص‌هاي توسعة اجتماعي.

طبقه‌بندي JEL: O15, B49, P4.