ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی

مجتبي فرخي / دانشجوی دکتری حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران    farokhi_ir@yahoo.com

* رضا غلامي جمكراني / استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران    accountghom@gmail.com

محمد كاشاني‌پور / دانشیار گروه حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران    kashanipour@ut.ac.ir

محمدرضا مهربان‌پور / استادیار گروه حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران    mehrabanpour@ut.ac.ir

حسين ميثمي / استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران    h.meisamy@mbri.ac.ir

دريافت: 28/12/1398 ـ پذيرش: 02/06/1399چکيده

سازمان‌ها و شرکت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها و الزامات توسعه و پیشرفت جوامع، ملزم به گزارش نتایج حاصل از فعالیت‌های خود مي‌باشند. به همین دلیل، به‌کارگیری چارچوب گزارشگری مناسب، نقش بسزایی در شناخت نقاط ضعف و قوت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی براي دستیابی به اهداف توسعه پایدار خواهد داشت. به‌کارگیری چارچوب‌های گزارشگری پایداری مرسوم و دستیابی به اهداف توسعه پایدار از سوی کشورهای اسلامی، به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی و سطح توسعه‌یافتگی جوامع مذکور نسبت به جوامع غربی، با موانع و مشکلاتی مواجه است. هدف اين تحقیق، پس از مروری بر چارچوب‌های برتر گزارشگری پایداری، تبيين ابعاد و مؤلفه‌های کلیدی گزارشگری پایداری شرکتی، متناسب با فرهنگ و شرایط محیطی جامعه اسلامی است. به همین منظور، داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل محتوای کیفی متون اسلامی به روش استقرایی، بوسیله پرسش‌نامه در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفته است. پس از ارزیابی 110 پرسش‌نامه جمع‌آوری شده و تحلیل ضرایب بارهای عاملی و معادلات ساختاری، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS، الگوی گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی، در هفت بعد به ترتیب اولویت شامل: مدیریت و رهبری، پیشرفت و تعالی، کار و تولید، سرمایه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، و در قالب 36 مؤلفه استخراج گردید. 

کلیدواژه‌ها: توسعه و پیشرفت، توسعه پایدار، پایداری شرکتی، گزارشگری پایداری شرکتی، پایداری با رویکرد اسلامی

طبقه‌بندی JEL: .M48, G38, P26