امکان‌سنجي صحت مبادله اوراق منفعت در قالب قرارداد اجاره

    سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 5 ـ 22

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13


حسن سبحاني* / مجيد حبيبيان نقيبي**


چكيده

اوراق منفعت، ابزاري جديد براي بازار سرمايه اسلامي است كه براي انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهيلات عمومي قابل استفاده است. يكي از مشكلات پيش روي اين اوراق، مشكلات فقهي مرتبط با امكان مبادله اين اوراق است. در اين مقاله، براي تصحيح مبادله اين اوراق، به بررسي امكان تصحيح مبادله اين اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحي آنها مي‌پردازيم. فرضيه مطرح شده اين است كه اوراق منفعت را مي‌توان به روش‌هاي متعددي در قالب عقد اجاره در بازارهاي اوليه و ثانويه خريد و فروش کرد. يافته‌هاي اين پژوهش كه به روش فقهي و تحليلي سامان يافته نشان مي‌دهد كه استفاده از قالب اجاره مي‌تواند به تصحيح فقهي نقل و انتقال اوراق منفعت بينجامد. از جمله راه‌هاي پيشنهادي براي تصحيح مبادله مي‌توان به مواردي چون تبعيض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانويه به غير اجاره، اجاره موازي، واگذاري وکالتي، حق سرقفلي، صلح مورد اجاره، بيع‌العقد، بدل الخلو و اجاره و بيع اشاره كرد.

كليدواژه‌ها: اوراق منفعت، قرارداد اجاره، اوراق مالي اسلامي.

طبقه‌بندي GEL:، E4G12, G13.

 
* دانشيار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران    sobhanihs@ut.ac.ir

** استاديار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   majidhabibian@atu.ac.ir

دريافت: 15/9/1391 ـ پذيرش: 20/11/1391