بررسي جايگاه و اثر مسئله عدم تقارن اطلاعات در ادارة موقوفات

سال چهارم، شماره اول، پياپي هفتم، پاييز و زمستان 1391، ص 73 ـ 96

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami, Vol.4. No.1, Spring & Summer 2012-13


محمدمهدي عسکري* / مصطفي شيخاني**


چکيده

از چالش‌هاي اساسي در بهره برداري از موقوفات، نحوه مديريت آن است. برخي تمامي مشکلات اوقاف را ناشي از نحوه اداره آن دانسته‌اند و اصلاح مديريت و رفتار صحيح متوليان را موجب از بين رفتن بسياري از مفاسد موجود در اوقاف بيان کرده‌اند. از آنجا که انگيزه‌هاي متولي به عنوان اداره کننده موقوفه لزوماً در راستاي اهداف واقف نيست، همواره امکان بروز رفتارهايي از سوي متولي متفاوت از خواست و اراده واقف وجود خواهد داشت. اين مسئله در اجاره موقوفات به عنوان رايج‌ترين شيوه فعلي مورد استفاده در بهره برداري از موقوفات نيز محتمل است. دانش اقتصاد اطلاعات به عنوان شاخه اي از اقتصاد متعارف ضمن بررسي مشکلات ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات در تعاملات اقتصادي به ارائه پيشنهاداتي در جهت رفع آن مي‌پردازد. نتيجه‌هاي اين تحقيق که به روش جستجوي کتابخانه اي انجام شده است، ضمن تبيين مسئله عدم تقارن اطلاعات در وقف نشان مي‌دهد که مي‌توان با استفاده از راهکارهاي پيشنهادي اقتصاد اطلاعات در جهت رفع مشکلات ناشي از عدم تقارن اطلاعات در نهاد وقف بهره برد.

كليدواژه‌ها: اطلاعات نامتقارن، كژمنشي، كژگزيني، اداره موقوفات، متولي وقف.

طبقه‌بندي GEL: D82، P4، D83.

 
* دانشيار دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)    m.askari@isu.ac.ir

** دانشجوي کارشناسي ارشد معارف اسلامي و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)    sheikhani84@gmail.com

دريافت: 23/9/1391 ـ پذيرش: 28/11/1391