اخلاق ماليه عمومي تحليل چارچوب‌ها و استاندارد‌ها

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1392، ص 129 ـ 150


يداله دادگر / استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی    Yydadgar@gmail.com

دريافت: 10/8/1392 ـ پذيرش:23/12/1392چکيده


بررسي اخلاق ماليه عمومي نقشي اساسي در فهم تأثير اخلاق بر رفتار كارگزاران بخش عمومي، مشاوران دولتي و نهادهاي رسمي و غير رسمي حكومت و بهبود سياستگذاري‌هاي عمومي دارد. این مقاله با استفاده از سبك تحلیل محتوا، روش‌های تاریخی- تطبیقی و با عنایت به اصول پژوهشی اقتصاد بخش عمومی به تحلیل چارچوب‌ها و استانداردهای اخلاق مالیه عمومی می‌پردازد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد نهادينه شدن اخلاق در ماليه عمومي مستلزم تحقق اندازه بهينه دولت است. دولت بهينه، براساس خصلت‌هايي چون شايسته‌سالاري در انتخاب كادر ارشد دولت، تأمين هزينه‌ها از طريق ماليات، فعاليت در دورة محدود و وجود مكانيزم بركناري كارگزاران ناتوان بدون تحميل هزينه قابل شناسايي است. وجود شکاف بین آموزه‌های اخلاقی در مالیه عمومی و عملکرد حکمرانان بخش دولتی كشور از ديگر يافته‌هاي اين پژوهش است.

كليد واژه ها: اخلاق مالیه عمومی، چارچوب ها و استانداردها، مالیه عمومی.    

طبقه‌بندي JEL: D63, D35.