فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

امكان طرح عالم خيال بنابر تلقّى ملّاصدرا در پديدارشناسى هرمنوتيك هنر

 سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1391، 101ـ126


 مهدى ناظمى قره باغ*

محمدجواد صافيان**


چكيده

عالم خيال از زمان فارابى تا ملّاصدرا، تطورات گوناگونى را در فلسفه اسلامى پشت سر گذاشته است. با تمركز بر فلسفه ملّاصدرا و پرهيز از ديدگاه هاى عرفانى و با استمداد از روش پديدارشناسى، مى توان بى آنكه گرفتار صحت و سقم براهين متعارف فلسفى در اين باب شد، در باب رتبه اى از عالم خيال، كه بين الاذهانى و در عين حال مقيد باشد، تبيينى ارائه داد كه عالم ـ خيال ـ مضمون نام مى گيرد. عالم ـ خيال ـ مضمون، شأن خيالى نسبت وجودى انسان با وجود و مقوم رفتارهاى خيال ـ مضمون او در عرصه هاى گوناگون از جمله هنر است. بهره گيرى از عالم ـ خيال ـ مضمون، مى تواند راه گشاى فهم بهتر هنر در فلسفه هايدگر باشد و نارسايى آن فلسفه را در فهم هيئت هاى هنرى متكثر جبران كند.كليدواژه ها: عالم خيال، عالم ـ خيال ـ مضمون، پديدارشناسى هنر، ملّاصدرا، هايدگر.---------------------

* دانشجوى دكترى فلسفه دانشگاه اصفهان.     s.m.nazemi.g@gmail.com

** استاديار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان.     javadsafian777@gmail.com

دريافت: 25/10/90               پذيرش: 26/4/91.