فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

چيستىِ رسانه با تأكيد بر رسانه دينى

 سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1391، 195ـ228


محمد فولادى*


چكيده

اين پژوهش با رويكرد تحليلى به بررسى چيستى رسانه از حيث ابزار و يا بسته فرهنگى بودن و نيز بازنمايى و يا عدم بازنمايى و انعكاس واقعيات اجتماعى مى پردازد. پذيرش هريك از اين رويكردها، مبتنى بر طرز تلقّى و نوع نگرش به هستى است. هرچند در دنياى ارتباطات پيچيده امروزى، ما به شدت در معرض رسانه ها قرار گرفته ايم، اما اين گونه نيست كه تابع محض آنها باشيم. رسانه ابزار صرف و يا بستر فرهنگى نيست، بلكه داراى ظرفيت ها، اقتضائات، امكانات و محدوديت هايى است. از اين رو، مى توان با شناخت ماهيت رسانه، و نيز دين و آموزه هاى دينى و امكان ترويج آن در رسانه، از حداكثر ظرفيت رسانه براى انتشار پيام دين بهره گرفت.كليدواژه ها: رسانه، رسانه دينى، چيستى رسانه.

--------------------------

* استاديار مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره    . fooladi@qabas.net

دريافت: 17/11/90               پذيرش: 10/5/91.