فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

نمايه الفبايى مقالات و پديدآورندگان سال نهم (شماره هاى 33ـ36)

سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1391، 229ـ231الف. نمايه مقالات


آزمون اعتبار براى منطق ربط KR، اسداللّه فلاحى، ش 33، ص 39ـ72.


ارزش معرفت شناختى علم حضورى، محمد سربخشى، ش 34، ص 11ـ32.


ارزيابى حكمت خالده، منصور مهدوى ـ حميد پارسانيا، ش 35، ص 101ـ124.


امكان طرح عالم خيال بنابر تلقّى ملّاصدرا در پديدارشناسى هرمنوتيك هنر، محمدجواد صافيان ـ مهدى ناظمى قره باغ، ش 36، ص 101ـ126.


بررسى استدلال ناپذيرى قضاياى اوّلى و نتايج متفرّع بر آن از ديدگاه آيت اللّه جوادى آملى، محمّد حسين زاده ـ غلامرضا فيّاضى، ش 33، ص 11ـ38.


بررسى برخى پيامدهاى رويكرد نوين دو حوزه سينوى ـ صدرايى در معرفت شناسى قوه خيال، محمد نجاتى ـ احمد بهشتى ش 34، ص 63ـ84.


بررسى مبانى معرفت شناختى پائولو كوئليو، حامد حسينيان ـ احمدحسين شريفى، ش 36، ص 127ـ156.


بررسى نظريه والزر درباره فلسفه سياسى اسلامى، محسن رضوانى، ش 35، ص 173ـ190.


تشكيك در «تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرايى»، عباس نيكزاد، ص 179ـ190.


تعريف علم حضورى و اقسام آن، محمدسربخشى ـ محمد فنائى اشكورى، ش 35، ص 45ـ76.


تكاپوى نظرى براى كشف مواضع هنجارى اسلام درباره سرگرمى، ناصر باهنر ـ سيدحسين شرف الدين، ش 36، ص 157ـ194.


تكامل برزخى در حكمت متعاليه و كتاب و سنت، احمد سعيدى، ش 35، ص 11ـ44.


تكامل و پويايى انسان اخروى در چشم انداز صدرائى، سيدمهدى امامى جمعه ـ منصوره السادات وداد، ش 36، ص 41ـ70.


چيستى اعتبار نزد علّامه طباطبائى، سيدمحمود نبويان، ش 34، ص 115ـ146.


چيستىِ رسانه با تأكيد بر رسانه دينى، محمد فولادى، ش 36، ص 195ـ228.


رابطه نفس و بدن در نگاه ملّاصدرا، محمدتقى يوسفى، ش 34، ص 147ـ180.


سنجش تطبيقى مسئله وجود ذهنى از ديدگاه ابن سينا و فخر رازى، محمدجواد پاشايى ـ حسن معلمى، ش 34، ص 33ـ62.


سيرى تطبيقى در معناى «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلّمان، احسان تركاشوند ـ اكبر ميرسپاه، ش 33، ص 105ـ132.


سيرى در مسئله حدوث و قدم زمانى عالم در تاريخ فلسفه، محمّدحسين فارياب ـ رضا برنجكار، ش 33، ص 73ـ104.


شهود عرفانى: ملاك حقيقى بودن وجود در برهان صديقين سينوى، احمد بهشتى ـ محمودرضا ميرزاجانى، ش 36، ص 11ـ40.


كاركردهاى عقل و نقش هاى آن در معرفت دينى، رضا برنجكار، ش 36، ص 71ـ100.


كانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايى، رضا ماحوزى، ش 35، ص 151ـ172.


محدوده و قلمرو معرفت در نظام معرفت شناسى حكمت متعاليه و فيلسوفان دكارتى، قاسم كاكائى ـ حسن رهبر، ش 35، ص 77ـ100.


نظريه بديع قانون طبيعى در حكمت عملى اسلامى، محمدحسين طالبى، ش 34، ص 181ـ203.


نقدى بر فيزيكى انگارى بر مبناى اختلاف ميان فيزيكى انگارى پيشينى و پسينى، مهدى غياثوند، ش 33، ص 133ـ162.


وجود منبسط به مثابه «جنس حقيقى» در فلسفه ملّاصدرا، محمد سعيدى مهر ـ مرتضى كربلايى لو ـ رضا اكبريان، ش 33، ص 163ـ178.


هرمنوتيك سهروردى، فاطمه اصغرى ـ طاهره كمالى زاده، ش 35، ص 125ـ150.


هستى شناسى معنا، ابوالفضل ساجدى، ش 34، ص 85ـ113.ب. نمايه پديدآورندگان


اصغرى، فاطمه و طاهره كمالى زاده، هرمنوتيك سهروردى، ش 35، ص 125ـ150.


امامى جمعه، سيدمهدى و منصوره السادات وداد، تكامل و پويايى انسان اخروى در چشم انداز صدرائى، ش 36، ص 41ـ70.


باهنر، ناصر و سيدحسين شرف الدين، تكاپوى نظرى براى كشف مواضع هنجارى اسلام درباره سرگرمى، ش 36، ص 157ـ194.


برنجكار، رضا، كاركردهاى عقل و نقش هاى آن در معرفت دينى، ش 36، ص 71ـ100.


بهشتى، احمد و محمودرضا ميرزاجانى، شهود عرفانى: ملاك حقيقى بودن وجود در برهان صديقين سينوى، ش 36، ص 11ـ40.


پاشايى، محمدجواد و حسن معلمى، سنجش تطبيقى مسئله وجود ذهنى از ديدگاه ابن سينا و فخر رازى، ش 34، ص 33ـ62.


تركاشوند، احسان و اكبر ميرسپاه، سيرى تطبيقى در معناى «برزخ» و «مثال» از ديدگاه فلاسفه، عرفا، و متكلّمان، ش 33، ص 105ـ132.


حسين زاده محمد و غلامرضا فيّاضى، بررسى استدلال ناپذيرى قضاياى اوّلى و نتايج متفرّع بر آن از ديدگاه آيت اللّه جوادى آملى، ش 33، ص 11ـ38.


حسينيان، حامد و احمدحسين شريفى، بررسى مبانى معرفت شناختى پائولو كوئليو، ش 36، ص 127ـ156.


رضوانى، محسن، بررسى نظريه والزر درباره فلسفه سياسى اسلامى، ش 35، ص 173ـ190.


ساجدى، ابوالفضل، هستى شناسى معنا، ش 34، ص 85ـ113.


سربخشى، محمد، ارزش معرفت شناختى علم حضورى، ش 34، ص 11ـ32.


سربخشى، محمد و محمد فنائى اشكورى، تعريف علم حضورى و اقسام آن، ش 35، ص 45ـ76.


سعيدى، احمد، تكامل برزخى در حكمت متعاليه و كتاب و سنت، ش 35، ص 11ـ44.


سعيدى مهر، محمد و مرتضى كربلايى لو و رضا اكبريان، وجود منبسط به مثابه «جنس حقيقى» در فلسفه ملّاصدرا، ش 33، ص 163ـ178.


صافيان، محمدجواد و مهدى ناظمى قره باغ، امكان طرح عالم خيال بنابر تلقّى ملّاصدرا در پديدارشناسى هرمنوتيك هنر، ش 36، ص 101ـ126.


طالبى، محمدحسين، نظريه بديع قانون طبيعى در حكمت عملى اسلامى، ش 34، ص 181ـ203.


غياثوند، مهدى، نقدى بر فيزيكى انگارى بر مبناى اختلاف ميان فيزيكى انگارى پيشينى و پسينى، ش 33، ص 133ـ162.


فارياب، محمّدحسين و رضا برنجكار، سيرى در مسئله حدوث و قدم زمانى عالم در تاريخ فلسفه، ش 33، ص 73ـ104.


فلاحى، اسداللّه، آزمون اعتبار براى منطق ربط KR، ش 33، ص 39ـ72.


فولادى، محمد، چيستىِ رسانه با تأكيد بر رسانه دينى، ش 36، ص 195ـ228.


كاكائى، قاسم و حسن رهبر، محدوده و قلمرو معرفت در نظام معرفت شناسى حكمت متعاليه و فيلسوفان دكارتى، ش 35، ص 77ـ100.


ماحوزى، رضا، كانت و نمايش غايت فرهنگ انضباط به مثابه ايده آل زيبايى، ش 35، ص 151ـ172.


مهدوى، منصور و حميد پارسانيا، ارزيابى حكمت خالده، ش 35، ص 101ـ124.


نبويان، سيدمحمود، چيستى اعتبار نزد علّامه طباطبائى، ش 34، ص 115ـ146.


نجاتى، محمد و احمد بهشتى، بررسى برخى پيامدهاى رويكرد نوين دو حوزه سينوى ـ صدرايى در معرفت شناسى قوه خيال، ش 34، ص 63ـ84.


نيكزاد، عباس، تشكيك در «تشكيك در تشكيك وجود حكمت صدرايى»، ص 179ـ190.


يوسفى، محمدتقى، رابطه نفس و بدن در نگاه ملّاصدرا، ش 34، ص 147ـ180.