فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

منشأ حق‌هاي تكويني‎

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397سیدمحمود نبویان / دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     nabaviyan@gmail.com

مهدي مشكي / مربي گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     meshki.qom@gmail.com

دريافت: 23/06/96                  پذيرش: 15/01/97

چکیده

معنای حق، چیستی حق، تلازم حق و تکلیف، انواع حق و منشأ حق برخی از مسائل مهم نظری در فلسفه حق است. مسئله «منشأ حق‌های تکوینی» (که از آن به حق‌های فطری، ذاتی و طبیعی نیز تعبیر می‌شود) یکی از مسائل مهم در مباحث مربوط به حق می‌باشد. امروزه ادعاهای بسیاری درباره حقوق بشر و حق‌های ذاتی مانند حق حیات و حق آزادی می‌شود. سرنوشت مباحث گوناگون سیاسی در حوزه مهم حقوق بشر، به حل مسئله منشأ حق‌های ذاتی ادعایی در حقوق بشر گره خورده است. با فرض قبول ذاتی بودن برخی حق‌ها، منشأ پیدایش چنین حق‌هایی نیازمند بررسی جدی است. آیا انسان از آن جهت که انسان است، حق‌هایی دارد؟ آیا کرامت انسان، منشأ حق‌های مذکور است؟ به نظر می‌رسد منشأ حق‌های ذاتی یا تکوینی بشر، منحصر در ملکیت تکوینی و خدای متعال است.

کلیدواژه‌ها: حق، فطری، ذاتی، تکوینی، طبیعی، منشأ و حق تکوینی.