فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

تحليلي نو از ويژگي‎هاي هستي‌شناختي عمل ذهني اعتبار

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397عبدالله فتحی / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    abdollahfathy@yahoo.com

مجتبی مصباح / دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m-mesbah@Qabas.net

دريافت: 30/06/96                  پذيرش: 8/2/97

چکیده

گزاره‌های ناظر به امور رایج زندگی، دربردار‎نده‌ امور خاصی همچون آدرس، خانه، پول، حساب بانکی، حوزه، دانشگاه، رئیس‎جمهور، تورم و قانون هستند که در زمره واقعیت‎های عینی مثل اوصاف وجودی اشیا قرار ندارند. در ادبیات فلسفه اسلامی، این امور را امور اعتباری نامیده‌اند و معمولاً هیچ واقعیت وجودشناختی‌ای برایشان قائل نیستند؛ اما پرسش‎های فلسفی جدی و حل‎نشده‌ای در این ‌باره مطرح است. در میان این پرسش‌ها دو چیز به‎روشنی از یکدیگر قابل تمییز است: یکی اعتبار به عنوان فعلی که منشأ تحقق امور اعتباری است و دیگری خود امور اعتباری. در این مقاله، بخشی از مباحث مربوط به اعتبار بررسی می‎شود. مسئله‌ اصلی مقاله این است که اعتبار، چه ویژگی‎های هستی‎شناختی‎ای دارد؟ در ذیل این پرسش، به مسائل فرعی‌تری همچون نسبت این فعل و آگاهی، مادی یا مجرد بودن آن و نیز چیستی غایت آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها: اعتبار، امور اعتباری، فعل ذهنی، قصد، آگاهی، حیث التفاتی، زمینه و محتوای اعتبار.