فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

ارتباط معيارهاي انتخاب بهترين تبيين با واقع‌نُمايي

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397امین معظمی گودرزی / کارشناس ارشد فلسفة علم مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    aminmoazami242@yahoo.com

اکبر میرسپاه / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    mirsepah@qabas.net

دريافت: 18/5/96                  پذيرش: 24/12/96

چکیده

بر اساس صورت‌بندی فلاسفه علم از استنتاج بهترین تبیین، فرضیه‌ای که بهترین تبیین را برای پدیده‌ها و شواهد موردنظر ارائه دهد، احتمالاً صادق است. یکی از اشکالات مطرح‌شده درباره این استدلال «ایراد صدق» است. بنا بر این اشکال، پرسیده می‎شود که بر چه اساسی نتیجه استنتاج بهترین تبیین احتمالاً ما را به صدق و واقع می‌رساند؟ آیا معیارهای گزینش بهترین تبیین صدق‌رسان و واقع‌نُما هستند؟ در این نوشتار با رویکردی توصیفی، تحلیلی و انتقادی، در گام اول به بررسی رابطه مشهورترین معیارهای استنتاج بهترین تبیین با واقع‌نُمایی می‎پردازیم و در ادامه نشان می‌دهیم که هیچ‌یک از آنها نمی‌توانند ملاک واقع‌نمایی باشند؛ گرچه برخی از آنها مانند «کفایتِ تجربی» و «وحدت‌بخشی» توان راهنمایی ما به‌ سوی ملاک واقعی صدق را دارند. در گام دوم، به کمک مباحث حساب احتمالات، به‌ویژه مباحث ارزشمند شهید صدر در باب توجیه گزاره‌های غیریقینی (یقین منطقی)، به معرفی «احتمال معرفت‌شناختی» می‎پردازیم و بر اساس آن، برای نخستین بار، ملاک واقعی توجیه و صدق احتمالیِ بهترین تبیین را با عنوان «محتمل‌ترین تبیین از لحاظ احتمال معرفت‌شناختی» ارائه می‌دهیم.کلیدواژه‌ها: استنتاج ‌بهترین ‌تبیین، ایراد صدق، انسجام، وحدت‌بخشی، سادگی و احتمال معرفت‌شناختی.