فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

بررسي تطبيقي آزادي اخلاقي در انديشه كانت و شهيد مطهري

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397علیرضا فرهنگ اصفهانی / عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس    Farhang.1397.D@gmail.com

دريافت: 15/6/96                  پذيرش: 27/2/97

چکیده

مسئله آزادی به‌ویژه آزادی معنوی از مطالب بنیادین در سلسله مسائل فلسفه نظری و عملی است؛ هرچند نقش آن در فلسفه عملی نمایان‌تر است. اهمیت و ضرورت این ‎مسئله و جایگاه ویژه آن در حل مسائل فلسفی به‌ویژه مسائل انسان‎شناسی، موجب اهتمام ویژه متفکران به آن شده است. در این مقاله دیدگاه دو متفکر تأثیرگذار در حوزه فلسفه غربی و فلسفه اسلامی، با روش توصیفی ـ تحلیلی واکاوی شده است: یکی ایمانوئل کانت که در حوزه فرهنگ مسیحی رشد یافته و دیگری شهید مطهری که در حوزه فرهنگ اسلامی پرورش پیدا کرده است. از رهگذر این جستار روشن می‌شود که کانت در فلسفه اخلاق خود آزادی را مبنای استدلال بر اخلاق قرار داده است. ایده بنیادی اخلاق کانت این است که عمل انسان باید نه‎تنها مطابق وظیفه بلکه صرفاً از روی وظیفه و به صرف احترام به قانون اخلاق باشد؛ ازاین‌روست که کانت به مفهوم بنیادی فلسفه اخلاق خود یعنی خودفرمانی اراده (خودآیینی) می‌رسد. شهید مطهری بر خلاف کانت، آزادی اخلاقی را به رعایت قوانین پیوند نمی‌زند، بلکه آن را با رعایت قوانین الهی و نگاه‌داری جانب انسانیت انسان پیوند می‌زند. براین‎اساس آزادی اخلاقی، آزادی انسان از شهوات خود، آزادی انسانیت انسان از حیوانیت خود و استقلال او در انسانیت اخلاقی خویش است.

کلیدواژه‌ها: آزادی معنوی، فعل اخلاقی، عقل عملی، کانت، شهید مطهری.