فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

نمايه الفبايي مقالات و پديدآورندگان سال پانزدهم (شماره‌هاي 57ـ60)

الف. نمايه مقالات

ارتباط معیارهای انتخاب بهترین تبیین با واقع‌نُمایی، امين معظمي گودرزي و اكبر ميرسپاه، ش 60، ص 45ـ71.

ارزیابی اشکالات کریپکی علیه نظریه‌های وصفی در باب نام‌های خاص، مهدي همازاده ابيانه و سيدابوالقاسم حسيني ژرفا، ش 57، ص 107ـ116.

ارزیابی تفسیر قضا و قدر در نظام فلسفی صدرالمتألهین، نسرين توكلي، ش 60، ص 87ـ101.

بازگشت به اصل؛ درآمدی بر نگاه وحدت‌گرا به علوم از منظر حکمت اسلامی، حسین سرآبادانی تفرشی، کریم ابراهیمی، محمدتقی حیدری و حسین پرکان، ش 57، ش 89ـ106.

بررسی انقلاب کپرنیکی کانت، احمد سعيدي، ش 58، ص 123ـ140.

بررسی تطبیقی آزادی اخلاقی در اندیشه کانت و شهید مطهری، عليرضا فرهنگ اصفهاني، ش 60، ص 123ـ140.

بررسی رابطه متقابل عقل و وجدان  از منظر صدرالمتألهین و میرزامهدی اصفهانی، رضا رهنما و غلامرضا ذكياني، ش 60، ص 73ـ85.

بررسی و نقد دیدگاه جان دُوئی دربارة کلیات، محمدصادق علي‌پور و محمد فنايي اشكوري، ش 60، ص 29ـ44.

تأملاتی بر دیدگاه علامه طباطبائی و آیت‌الله جوادی آملي در باب وحدت شخصی وجود، عباس نيكزاد، ش 58، ص 23ـ32.

تأملی در قاعدة «کل حادث تسبقه قوة الوجود و مادة تحملها»، احمد حيدرپور و غلامرضا فياضي، ش 57، ص 39ـ54.

‎تبیین محکی و معیار صدق اولیات از منظر آيت‌الله مصباح در مقایسه با نظریة قدما، مهدي احمدخان‌بيگي، ش 59، ص 69ـ78.

تبیین و بررسی یقین معرفتی در راه استقراییِ شهید سیدمحمدباقر صدر، محمد محمدرضايي و سيده‌حورا موسوي، ش 58، ص 51ـ66.

تحلیل انتقادی دیدگاه دیوید هیوم درباره جوهریت و این‌همانی ذهن، محمدتقي يوسفي و ميثم شادپور، ش 58، ص 67ـ84.

تحلیل مفهومي «ثبوت بالعرض» و «ثبوت بالتبع» در حیطۀ‎ صفات الهی، از منظر صدرالمتألهین، محمدحسين وفائيان و قاسمعلي كوچناني، ش 59، ص 59ـ68.

تحلیلی نو از ویژگی‎های هستی‌شناختی عمل ذهنی اعتبار، عبدالله فتحي و مجتبي مصباح، ش 60، ص 9ـ27.

تقدم نفس بر بدن از دیدگاه ابن‌سینا، شیخ اشراق و صدرالمتألهین، محمدعلي شريفي و محمد فنايي اشكوري، ش 59، ص 7ـ24.

خودتنهاگروی و نسبت آن با فلسفه دکارت، حسين علي‌محمدي و يارعلي كردفيروزجايي، ش 57، ص 117ـ133.

رهیافت تطبیقی به ماده‌انگاری نفس در کلام اسلامی و فیزیکالیسم در فلسفه ذهن، مصطفي عزيزي علويجه، ش 58، ص 85ـ104.

صورت‎بندی و ارزیابی استدلال کانت بر نفی «امکان شناخت نظری نفس»، احمد حمداللهي اسكويي و مسعود اميد، ش 60، ص 103ـ121.

مبانی تصور ذات الهی از دیدگاه علامه طباطبائی، مريم باروتي، رضا اكبريان و قاسم كاكايي، ش 59، ص 79ـ96.

مبانی و قواعد فلسفی کلام و کتاب الهي در هستی‎شناسی نوین صدرالمتألهین، سيدمحمدحسين ميردامادي و سيدمهدي امامي‌جمعه، ش 59، ص 45ـ 58.

مروري بر بيان‌ناپذيري تجارب عرفاني، مرتضي رضايي، ش 58، ص 105ـ122.

معاد جسمانی ـ روحانی در ترازوی عقل نقدی بر منکران معقولیت معاد جسمانی ـ روحانی، عليرضا كرماني، ش 57، ص 75ـ88.

مقام فوق تجرد عقلی نفس از دیدگاه صدرالمتألهین، امام خمینی ره و علامه حسن زاده آملي، محسن موحدي اصل و احمدي عابدي، ش 59، ص 25ـ44.

منشأ حق‌های تکوینی، سيدمحمود نبويان و  مهدي مشكي، ش 59، ص 97ـ114.

موجود بالذات و موجود بالعرض از نگاه صدرالمتألهین و حکیم اشراقی، علي فضلي و رضا اكبريان، ش 57، ص 7ـ22.

نحوة تحقق مفاهیم فلسفی در فلسفة مشاء، محمد فارسيات و رحمان عشريه، ش 57، ص 55ـ74.

نقد و بررسی استدلال‌های فیلسوفان بر اثبات ثبات و نفی حرکت در مجردات، يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي، ش 58، ص 33ـ50.

نقش وهم در خطاهای ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهين، جواد رضائي و محمدكاظم فرقاني، ش 57، ص 23ـ38.

نوع و گستره نقش وجود در حمل‌های ماهوی از منظر علامه طباطبائي، سيداحمد حسيني سنگچال و محمد سعيدي‌مهر، ش 58، ص 7ـ22.

ب. نمايه پديدآورندگان

احمدخان‌بيگي، مهدي، ‎تبیین محکی و معیار صدق اولیات از منظر آيت‌الله مصباح در مقایسه با نظریة قدما، ش 59، ص 69ـ78.

باروتي،‌ مريم، رضا اكبريان و قاسم كاكايي، مبانی تصور ذات الهی از دیدگاه علامه طباطبائی، ش 59، ص 79ـ96.

توكلي،‌ نسرين، ارزیابی تفسیر قضا و قدر در نظام فلسفی صدرالمتألهین، ش 60، ص 87ـ101.

حسيني سنگچال، سيداحمد و محمد سعيدي‌مهر، نوع و گستره نقش وجود در حمل‌های ماهوی از منظر علامه طباطبائي، ش 58، ص 7ـ22.

حمداللهي اسكويي، احمد و مسعود اميد، صورت‎بندی و ارزیابی استدلال کانت بر نفی «امکان شناخت نظری نفس»، ش 60، ص 103ـ121.

حيدرپور، احمد و غلامرضا فياضي، تأملی در قاعدة «کل حادث تسبقه قوة الوجود و مادة تحملها»، ش 57، ص 39ـ54.

رضائي، جواد و محمدكاظم فرقاني، نقش وهم در خطاهای ادراکی از دیدگاه صدرالمتألهين، ش 57، ص 23ـ38.

رضايي،‌ مرتضي، مروري بر بيان‌ناپذيري تجارب عرفاني، ش 58، ص 105ـ122.

رهنما، رضا و غلامرضا ذكياني، بررسی رابطه متقابل عقل و وجدان از منظر صدرالمتألهین و میرزامهدی اصفهانی، ش 60، ص 73ـ85.

سرآبادانی تفرشی، حسين، کریم ابراهیمی، محمدتقی حیدری و حسین پرکان، بازگشت به اصل؛ درآمدی بر نگاه وحدت‌گرا به علوم از منظر حکمت اسلامی، ش 57، ش 89ـ106.

سعيدي، احمد، بررسی انقلاب کپرنیکی کانت، ش 58، ص 123ـ140.

شريفي، محمدعلي و محمد فنايي اشكوري، تقدم نفس بر بدن از دیدگاه ابن‌سینا، شیخ اشراق و صدرالمتألهین، ش 59، ص 7ـ24.

عزيزي علويجه، مصطفي، رهیافت تطبیقی به ماده‌انگاری نفس در کلام اسلامی و فیزیکالیسم در فلسفه ذهن، ش 58، ص 85ـ104.

علي‌پور، محمدصادق و محمد فنايي اشكوري، بررسی و نقد دیدگاه جان دُوئی دربارة کلیات، ش 60، ص 29ـ44.

علي‌محمدي، حسين و يارعلي كردفيروزجايي، خودتنهاگروی و نسبت آن با فلسفه دکارت، ش 57، ص 117ـ133.

فارسيات، محمد و رحمان عشريه، نحوة تحقق مفاهیم فلسفی در فلسفة مشاء، ش 57، ص 55ـ74.

فتحي، عبدالله و مجتبي مصباح، تحلیلی نو از ویژگی‎های هستی‌شناختی عمل ذهنی اعتبار، ش 60، ص 9ـ27.

فرهنگ اصفهاني، عليرضا، بررسی تطبیقی آزادی اخلاقی در اندیشه کانت و شهید مطهری، ش 60، ص 123ـ140.

فضلي، علي و رضا اكبريان، موجود بالذات و موجود بالعرض از نگاه صدرالمتألهین و حکیم اشراقی، ش 57، ص 7ـ22.

كرماني، عليرضا، معاد جسمانی ـ روحانی در ترازوی عقل نقدی بر منکران معقولیت معاد جسمانی ـ روحانی، ش 57، ص 75ـ88.

محمدرضايي، محمد و سيده‌حورا موسوي، تبیین و بررسی یقین معرفتی در راه استقراییِ شهید سیدمحمدباقر صدر، ش 58، ص 51ـ66.

معظمي گودرزي، امين و اكبر ميرسپاه، ارتباط معیارهای انتخاب بهترین تبیین با واقع‌نُمایی، ش 60، ص 45ـ71.

موحدي اصل، محسن و احمدي عابدي، مقام فوق تجرد عقلی نفس از دیدگاه صدرالمتألهین، امام خمینی ره و علامه حسن‌زاده آملي، ش 59، ص 25ـ44.

ميردامادي، سيدمحمدحسين و سيدمهدي امامي‌جمعه، مبانی و قواعد فلسفی کلام و کتاب الهي در هستی‎شناسی نوین صدرالمتألهین، ش 59، ص 45ـ 58.

نبويان، سيدمحمود و مهدي مشكي، منشأ حق‌های تکوینی، ش 59، ص 97ـ114.

نورمحمدي نجف‌آبادي، يحيي، نقد و بررسی استدلال‌های فیلسوفان بر اثبات ثبات و نفی حرکت در مجردات، ش 58، ص 33ـ50.

نيكزاد،‌ عباس، تأملاتی بر دیدگاه علامه طباطبائی و آیت‌الله جوادی آملي در باب وحدت شخصی وجود، ش 58، ص 23ـ32.

همازاده ابيانه، مهدي و سيدابوالقاسم حسيني ژرفا، ارزیابی اشکالات کریپکی علیه نظریه‌های وصفی در باب نام‌های خاص، ش 57، ص 107ـ116.

وفائيان، محمدحسين و قاسمعلي كوچناني، تحلیل مفهومي «ثبوت بالعرض» و «ثبوت بالتبع» در حیطۀ‎ صفات الهی، از منظر صدرالمتألهین، ش 59، ص 59ـ68.

يوسفي، محمدتقي و ميثم شادپور، تحلیل انتقادی دیدگاه دیوید هیوم درباره جوهریت و این‌همانی ذهن، ش 58، ص 67ـ84.