فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

باز تعريف معقول اول براساس مفهوم وجود

سال شانزدهم، شماره سوم، پياپي63، بهار 1398حسين يزدي/ دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات     hossein.yazdi20@yahoo.com

محمد سعیدی‎مهر / استاد دانشگاه تربیت مدرس    saeedi@modares.ac.ir

دريافت: 25/06/97                  پذيرش: 25/01/98

چکيده

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تقسیم‌بندی مطرح از معقولات به اول و ثانی منطقی و فلسفی و قرار گرفتن مفهوم وجود تحت عنوان معقول ثانی فلسفی است و ذیلاً نقد آن و ارائه دلیل بر لزوم ارائه تقسیم‎بندی جدید است و هدف از این پژوهش بیان بازتعریف دقیق‌تر از معقولات اول و ثانی منطقی و فلسفی و تبیین قرار دادن مفهوم وجود تحت عنوان معقولات اول است. در اين مقاله با اشاره به سابقه موضوع معقولات در انديشه فلسفه اسلامي، استدلال معقول ثاني فلسفي بودن مفهوم وجود مورد مداقه قرار می‌گیرد و با فرض اصالت وجود استدلال مي‌گردد كه مفهوم وجود می‌تواند از سنخ معقولات اولي باشد.    

این مقاله در عین روش بنیادی، مقاله توصیفی نیست، بلکه نقد و ارائه نظر است. در این مقاله اثبات می‌شود که اعتباري بودن مفهوم وجود، دليل بر معقول ثاني فلسفي بودن آن نيست. با توجه به مرادهاي مختلف وجود و جداسازي آنها از يكديگر، نظر مختار مقاله تبیین می‌گردد و در پايان با توجه به اشكالات و پاسخ‌های مطرح در متن مقاله، بازتعريفی از معقول اول، معقول ثاني فلسفي و معقول ثاني منطقي ارائه مي‌گردد.

کلیدواژه‌ها: معقول اول، معقول ثانی منطقي، معقول ثاني فلسفي، مفهوم وجود، مفهوم اعتباری.