فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

برتری رویکرد نوارسطویی معرفت‌شناسی فضیلت‎محور در ارزیابی اخلاقی باور

سعیده فخار نوغاني / استاديار گروه فلسفه و کلام جامعة المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس

دريافت: 26/08/98                  پذيرش: 01/03/99    Fakharsa8@gmail.com

چکيده

ارزیابی اخلاقی باور یکی از موضوعات مورد گفت‌وگو در معرفت‎شناسی است. پذیرش این مسئله مبتنی بر یک رویکرد مناسب در معرفت‎شناسی است که قابلیت ارزیابی اخلاقی باور را فراهم کند. رویکرد نوارسطویی در معرفت‎شناسی فضیلت‌محور که در حال حاضر با زاگزبسکی شهرت یافته است، دلایلی را برای امتیاز این رویکرد در تبیین این مسئله ارائه کرده است. این دلایل عبارت‌اند از برتری معرفت‎شناسی فضیلت‎محور بر سایر رویکردهای معرفت‎شناسی، مشکلات معرفت‎شناسی معاصر به دلیل تمرکز بر مسئله شکاکیت و غفلت از مسئله فهم و در نهایت دلایل مربوط به فلسفه ذهن که به بحث رابطه باور و احساس می‌پردازد. وی در ادامه به رابطه باور و اخلاق اشاره می‌کند و با در نظر گرفتن معنایی عام از اختیارگرایی امکان ارزیابی اخلاقی تمامی سطوح معرفت را مطرح می‌سازد. نقد اصلی این نوشتار نیز به تعمیم اختیار به تمامی انواع معرفت است.

کلیدواژه‌ها: معرفت‎شناسی فضیلت‎محور، رویکرد نوارسطویی، ارزیابی اخلاقی باور، اختیارگرایی، زاگزبسکی.