فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

نقش بندگی در معناداری زندگی

عسکری سلیمانی امیری / استاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    solymaniaskari@mihanmail.ir

* احمد محمدی احمدآبادی / استادیار مبانی نظری اسلام مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    dr_ahamad1338@yahoo.com

دريافت: 15/11/98                  پذيرش: 26/06/99

چکيده

پرسش از «چیستی معنای زندگی» پرسشی است که در عمق وجود آدمی برای همه انسان‌ها مطرح است. ازاین‌رو انسان همواره در جست‌وجوی پاسخی قانع‌كننده به آن بوده است تا بتواند با تکیه بر آن، به آرامش روحی دست یابد و به زندگی امیدوار باشد. این پرسش ازجمله پرسش‌هایی است که برای همه کسانی که به سطح خودآگاهی عمیق برسند مطرح می‌شود. مراد از سطح خودآگاهی عمیق توجه انسان به خویشتنِ خویش است که از کجا آمده است و به کجا می‌رود و هدف و فلسفه زندگی او چیست. فیلسوفان درباره معنا و هدف زندگی، تفسیرهای گوناگونی ارائه داده‌اند. برخی از این تفسیرها مادی‌گرایانه و برخی دیگر غیرواقعی و پنداری است. در مقابل برخی از فیلسوفان، معنای زندگی را در خداباوری مي‌جویند. در جهان‌بینی توحیدی براساس آموزه‌های اسلام، زندگی با خداباوری و بندگی معنا می‌یابد. ما در این مقاله برآنیم تا موضوع را از نگاه تعالیم اسلام بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها: معنای زندگی،‌ هدف زندگی، پوچی، خداباوری، دین اسلام.