فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

چیستی فلسفه

مهدی مشکی / مربي گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    meshki.qom@gmail.com

دريافت: 29/11/97                  پذيرش: 15/05/98

چکيده

علما سه امر را به عنوان ملاک تمایز علوم ذکر کرده‌اند: موضوع، روش و غایت. هدف از این تحقیق که با روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده، یافتن تمایز فلسفه با دیگر علوم است. یافته مهم این پژوهش این است که اولاً ملاک تمایز فلسفه با دیگر علوم موضوع است نه روش؛ ثانیاً در سخنان قدمای فلاسفه نیز سخنی نیافتیم که نظر آنها در ویژگی و ملاک فلسفه روش عقلی باشد؛ ثالثاً فلسفه اسلامی فلسفه‌ای است که در مبانی و تبیین موضوعش از وحی تغذیه کرده است.

کلیدواژه‌ها: سوفیا، فیلسوف، فلسفه مدرن، فلسفه اسلامی، حکمت.