فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

تأملی در تبیین علت غایی و اتحاد آن با غایت

سال نوزدهم، شماره دوم، پياپي 74، زمستان 1400، ص 117ـ129


نوع مقاله: پژوهشي

حسن معلمی / دانشیار گروه فلسفه دانشگاه باقرالعلوم(ع)    info@hekmateislami.com

دريافت: 1400/4/12                   پذيرش: 1400/9/18چکيده

علت غایی از مباحث مهم و کلیدی بحث علت و معلول در فلسفه اسلامی است و بحث هدف آفرینش کاملاً بدان وابسته است. در فلسفه اسلامی اولاً علت غایی به علم به غایت تفسیر شده و نیز علت غایی و غایت را حقیقت واحد قلمداد کرده‌اند و این امر موجب ابهامات و مشکلات خاصی شده است. این نوشتار در بخش چیستی علت غایی علم را به‌عنوان علت غایی مورد نقد قرار می‌دهد و محبت و میل و امثال آن را می‌پذیرد و نیز وحدت علت غایی و غایت مورد نقد قرار می‌گیرد و تبیین بهتر و دقیق‌تری ارائه خواهد شد که در آن علت غایی و غایت دو امر کاملاً متفاوت‌اند، ولی به نحوی به یکدیگر مرتبط‌اند و نیز هر فاعل و فعلی لزوماً علت غایی و یا غایت به دنبال ندارند.کليدواژه‌ها: غايت، علت غايي، حقیقت علت غائی، ابن‌سينا.