فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفي

بایگانی نشریه

ارزیابی استدلال معرفت در آئینه نظریه توانایی

سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 63ـ80


نوع مقاله: پژوهشي

عبدالله فتحی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)    abdollahfathy@yahoo.com

* محمدباقر عباسی/ كارشناس ‌ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)     abasy.bagher@gmail.com

دريافت: 05/05/1401       پذيرش: 23/10/1401چکيده

فيزيکاليسم در قرن گذشته کمابيش بر مباحث فلسفه ذهن سيطره داشته است. يکي از مهم‌ترين استدلال‌هايي که در جهت رد فيزيکاليسم اقامه شده است استدلال معرفت نام دارد. اما اين استدلال به سهم خود با مخالفت‌هاي متنوعي روبه‌روست. هدف مقاله بررسي استدلال و ارزيابي وثاقت آن در برابر يکي از مهم‌ترين دسته اشکالات وارده بر آن يعني نظريه توانايي است. بدين جهت نخست به جايگاه استدلال معرفت در مباحث معاصر فلسفه ذهن اشاره کرده‌ايم. سپس با ارائه‌ تقريري منتخب، تصويري روشن از اين استدلال فراهم کرده‌ايم و پس از آن به توضيح نظريه توانايي و تلاش‌هاي طرفداران آن در نقض استدلال معرفت روي آورده‌ايم. بنا بر نظر منتخب مي‌توان نظريه توانايي را در دو ادعا خلاصه نمود: آموخته جديد مري از گونه دانش‌هاي چگونگي است و دانش‌هاي چگونگي درحقيقت از سنخ توانايي‌اند. در انتها با بررسي بيشتر به اين نتيجه رسيده‌ايم که هر دو ادعا قابل نقض هستند و از اين جهت نظريه توانايي قادر به رد استدلال معرفت نیست.کليدواژه‌ها: استدلال معرفت، مسئله ذهن و بدن، فيزيکاليسم، فرانک جکسون، ديويد لوئيس، نظريه توانايي.