فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه «سنجش نگرش معنوي»

سال پنجم، شماره سوم، پاييز 1391، ص 97 ـ 115


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.3, Fall 2012


شهريار شهيدي* / سعيده فرج نيا**


چكيده


هدف از انجام اين پژوهش ساخت و اعتباريابي پرسش‌نامه‌اي به منظور «سنجش نگرش معنوي» است. بر اين اساس، 43 سؤال 5 گزينه‌اي به روش «نمره‌گذاري ليكرت» طرّاحي شد. روايي صوري و محتوايي سؤالات از طريق نظرخواهي از 19 نفر از استادان متخصص مورد بررسي قرار گرفت و پايايي آن نيز از طريق اجرا بر روي 40 نفر از دانشجويان به روش «بازآزمايي» و به فاصلة زماني 5 هفته،61/0 محاسبه شد. سپس پرسش‌نامه بر روي 235 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي اجرا شد و با استفاده از تحليل عوامل با روش «چرخشي» از نوع «واريماكس» 2 عامل با مقدار ويژة بالاتر از 5 به شرح ذيل مشخص گرديد: «نگرش معنوي»، «توانايي معنوي». همچنين همساني دروني پرسش‌نامه از طريق محاسبة آلفاي كرونباخ، 91/0 به دست آمد. با توجه به نتايج به دست آمده، پرسش‌نامة «سنجش نگرش معنوي» از اعتبار و روايي مناسب برخوردار است و مي‌توان از آن به عنوان ابزاري مناسب براي پژوهش در زمينة معنويت و رشد معنوي استفاده كرد.


كليدواژه‌ها: پرسش‌نامة، نگرش، معنوي، اعتبار، روايي.