فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه جهت‌گيري مذهبي سبك‌هاي مقابله و شادكامي در دانشجويان

 سال پنجم، شماره سوم، پاييز 1391، ص 135 ـ 163

Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.3, Fall 2012


فريبرز صديقي ارفعي* / محمدرضا تمنايي‌فر** / عاطفه عابدين‌آبادي***


چكيده


پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطة جهت‌گيري مذهبي، سبك‌هاي مقابله و شادكامي در دانشجويان انجام شده است. بدين منظور، حجم 386 نفر به عنوان نمونه آماري به روش نمونه‌گيري طبقه‌اي از جامعه آماري مورد پژوهش (دانشجويان دانشگاه‌هاي كاشان در سال تحصيلي 91 -90) انتخاب و به منظور جمع آوري داده‌ها، از پرسش‌نامه جهت‌گيري مذهبي آلپورت، پرسش‌نامه مقابله با موقعيت‌هاي تنيدگي‌زا از اندلر و پاركر و پرسش‌نامه شادكامي آكسفورد استفاده شده است. داده‌ها با شاخص‌هاي آماري همچون همبستگي پيرسون، تحليل واريانس، آزمون t و رگرسيون تحليل شده است. نتايج تحليل داده‌ها نشان مي‌دهد كه بين جهت‌گيري مذهبي دروني و سبك مقابله مسئله محور، رابطه مثبت معنادار (r=0/26)، هم چنين بين جهت‌گيري مذهبي دروني و شادكامي رابطه مثبت معنادار(r=0/16) وجود دارد. همچنين تحليل نتايج بيانگر اين است كه از بين سبك‌هاي مقابله، سبك مسئله محور با شادكامي، رابطه مثبت معنادار (r=0/41 ) دارد.


كليدواژه‌ها: جهت‌گيري مذهبي، سبك مقابله، شادكامي، دانشجويان.