فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان در پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي كودكان دربارة خدا

سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1391، ص 5 ـ 22


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.4, Winter 2013


محمود نوذري* / محمد رضا احمدي** / عبدالاحد اسلامي***


چكيده


هدف پژوهش حاضر، تحليل ميزان دانش و مهارت مربيان در پاسخ گويي به پرسش هاي كودكان پيش دبستاني و دبستاني دربارة خداست. اين پژوهش بر روي 44 نفر از طلاب حوزة علمية قم كه مربي كودك بودند و مربيان ديني دو مدرسة غيرانتفاعي در شهر تبريز و قم اجرا شد. روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي ـ ميداني است. ابزار پژوهش نيز مصاحبة نيمه  سازمان يافته  است. در تجزيه و تحليل داده ها، از روش تحليل محتوا استفاده شده است. واحد تحليل در اين پژوهش، فرد مي باشد و از آمار توصيفي، مثل فراواني و درصد، و از شاخص هاي مركزي همچون ميانگين، بهره گرفته شده است. يافته ها نشان مي دهد كه ميزان دانش و مهارت مربيان در مجموع مقولات، بين متوسط و خوب مي باشد. مربيان در مقولة آشنايي با اصول و روش آموزش مفهوم خدا و ويژگي مربي موفق، بالاترين نمره را به دست آورده اند و در دو مقولة آشنايي با تحول دين داري كودك و پرسش هاي خاص كودكان دربارة خدا، پايين ترين نمره را كسب كرده اند.


كليدواژه ها: دانش و مهارت، مربي، كودكي، مفهوم خدا، پرسش هاي كودكان دربارة خدا.