فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

تهيه و اعتباريابي مقياس سنجش آخرت‌نگري؛ يك مطالعة مقدماتي

سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1391، ص 53 ـ 70


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.4, Winter 2013


ابوالفضل ابراهيمي* / هادي بهرامي احسان**


چكيده


اين پژوهش با هدف ساخت پرسش نامة سنجش آخرت نگري، سازۀ آخرت نگري بر اساس مباني نظري دين اسلام انجام گرفت. پس از بررسي اعتبار محتوايي و صوري توسط كارشناسان و اجراي آزمايشي، تعداد پرسش ها به هفتاد سؤال رسيد. پرسش نامة هفتاد سؤالي در نمونه اي با تعداد 259 نفر كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، اجرا شد. تحليل عاملي با چهار عامل و با چرخش پروماكس انجام گرديد و ساختار پرسش نامه با 44 سؤال به دست آمد. اين پرسش نامه به عنوان فرم آلفاي پرسش نامه ارائه شده است. به منظور بررسي اعتبار آزمون، از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد. براي بررسي روايي پرسش نامه، افزون بر ارزيابي محتوايي پرسش نامه توسط كارشناسان ديني، از روش همبستگي بين نمرة كل و خرده آزمون ها استفاده گرديد. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مى‏دهد كه قابليت اعتماد اين آزمون در حد قابل قبولى است و با تكيه بر پژوهش‏هاى كامل تر مى‏توان از آن به عنوان مقياسى معتبر در سنجش آخرت نگري استفاده كرد. اين آزمون از پنج خرده مقياس تشكيل يافته است كه عبارت اند از: تكليف گريزي، آمادگي، آخرت محوري، تعالي، و لذت جويي.


كليد واژه ها: آخرت، دنيا، نگرش، مقياس، سنجش.