فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

بررسي رابطة ابعاد چهارگانة هويت و جهت‌گيري مذهبي دروني و بيروني

سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1391، ص 69 ـ 84


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.4, Winter 2013


هاجر مساح* / حميد كاظمي** / مريم قرباني***


چكيده


در اين پژوهش، رابطة بين ابعاد چهارگانة هويت (هويت شخصي، هويت ارتباطي، هويت اجتماعي و هويت جمعي) با جهت گيري مذهبي (دروني و بيروني) بررسي شده است. روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي بوده است. تعداد 150 نفر از نوجوانان پسر و دختر با دامنة سني 16ـ 18 سال در مقطع تحصيلي دبيرستان به روش تصادفي ساده انتخاب و  توسط نسخة چهارم پرسش نامة جنبه  هاي هويت (AIQ- IV) و پرسش نامة جهت گيري مذهبي (آلپورت و راس، 1950) ارزيابي شدند. از همبستگي و تحليل رگرسيون، به منظور بررسي ارتباطات متغيرها و تأثير ابعاد هويت بر جهت گيري مذهبي بيروني و دروني استفاده شد.


نتايج تحليل رگرسيون بر روي هر دو جنس نشان مي دهد كه ابعاد هويت فردي، هويت جمعي و هويت اجتماعي، پيش بيني كنندة جهت گيري مذهبي دروني است (568/0 = R، 01/0 >P) و از ميان ابعاد هويت، تنها هويت فردي، پيش بيني كنندة جهت گيري مذهبي بيروني است (273/0=R، 05/0 >P ).


كليدواژه ها: ابعاد هويت، جهت گيري مذهبي دروني، جهت گيري مذهبي بيروني.