فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

جهت‌گيري مذهبي و مركز كنترل بيروني، ارائة الگوي شادكامي در دانش‌آموزان

سال پنجم، شماره چهارم، زمستان 1391، ص 105 ـ 119


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.5. No.4, Winter 2013


نرگس شفيعي* / فاطمه شهابي زاده** / هادي پورشافعي***


چكيده


هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش جهت گيري مذهبي و مركز كنترل بيروني در ارائة الگوي شادكامي است. پانصد دانش آموز با روش چندمرحله اي از بين مدارس مقطع متوسطة شهرستان خوسف در سال تحصيلي 91ـ1390، مقياس هاي جهت گيري مذهبي، مركز كنترل بيروني و شادكامي را تكميل كردند و براي تحليل نتايج، از روش تحليل عاملي و تحليل مسير بهره گرفته شد. نتايج نشان داد، تنها جهت گيري بيروني مذهبي به طور غيرمستقيم از طريق افزايش مركز كنترل بيروني، موجب كاهش شادي در زندگي مي شود و به طور مستقيم كاهش دهندة شادي در روابط اجتماعي است. بنابراين، نه تنها بررسي نقش جهت گيري مذهبي بيروني در ادراك شادكامي مهم مي باشد، بلكه مركز كنترل، تبيين كنندة نقش جهت گيري مذهبي بر شادكامي است.


كليدواژه ها: جهت گيري مذهبي، مركز كنترل بيروني، شادكامي.