فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

نيازسنجي پژوهشي در گسترة مناسبات دين و روان‌شناسي

سال ششم، شماره اول، بهار 1392 ، ص 5 ـ 18


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.1, Spring 2013


عيلرضا فاضلي مهرآبادي* / حميد مهدي‌زاده** / محمدتقي تبيك***


چكيده


هدف اين پژوهش، تبيين ضرورت ‌و چيستي نيازسنجي پژوهشي، ارائة روش‌شناسي، طراحي الگوي عملياتي نيازسنجي پژوهشي مناسبات دين و روان‌شناسي و دستيابي به نيازهاي پژوهشي در‌ اين عرصه است. روش پژوهش، از نوع كيفي و تركيبي از روش پيمايشي، تحليل محتوا و روش متمركز بر گروه است. جامعة آماري، شامل كليه منابع اسنادي، انساني و سازماني در عرصه مناسبات دين روان‌شناسي است. نمونه آماري در منابع اسنادي شامل 123 منبع (كتاب، مجله علمي‌، پايان‌نامه، ساختار و وظايف و اسناد بالادستي)، در منابع انساني، شامل 351 نفر (مديران پژوهشي و آموزشي، متخصصان روان‌شناسي و علوم ديني، طلاب و خانواده‌هاي آنها) و در منابع سازماني، 28 سازمان (مراكز مشاوره، مراكز مربوط به اطلاعات و آمار طلاب، دستگاه اجرايي مربوط و نهاد علمي ـ پژوهشي) مي‌شود. روش نمونه‌گيري، تركيبي از نمونه‌گيري هدف‌دار و در دسترس مي‌باشد.


يافته‌هاي پژوهش، شامل ارائة روش‌شناسي خاص و طراحي الگوي عملياتي نيازسنجي مناسبات دين و روان‌شناسي و دستيابي به 702 عنوان پژوهشي در 15 گرايش روان‌شناسي است. بيشترين نيازهاي شناسايي‌شده در گرايش‌هاي روان‌شناسي اجتماعي، روان‌شناسي مثبت و روان‌شناسي رشد بود. كمترين نيازهاي شناسايي‌شده نيز در گرايش‌هاي روان‌شناسي فيزيولوژيك،‌ روان‌سنجي و روش تحقيق بود.


كليد‌واژه‌ها: نيازسنجي پژوهشي، مناسبات دين و روان‌شناسي، طراحي الگوي عملياتي.