فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

اثربخشي ارتقاء نگرش ديني بر رفتار مجرمانه جوانان

سال ششم، شماره اول، بهار 1392 ، ص 19 ـ 28


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.1, Spring 2013


اباذر رضايي* / مسعود جان‌بزرگي**


چكيده


هدف ‌اين پژوهش بررسي اثربخشي ارتقاء ميزان نگرش ديني بر كاهش رفتار مجرمانه جوانان زنداني است. براي سنجش ميزان نگرش ديني جوانان زنداني، از پرسش‌نامه پايبندي مذهبي و براي ثبت رفتارهاي مجرمانه آنان، از فهرست رفتار مجرمانه استفاده شد. براي انجام پژوهش از ميان زندانيان افراد واجد شرايط شناسايي شدند كه از ميان آنها، 30 نفر به‌صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شدند. قبل از شروع جلسات آموزشي، به مدت 10 روز كليه آزمودني‌ها توسط مراقبين زندان و دستياران، به‌صورت غيرمستقيم مشاهده شدند و رفتارهاي مجرمانه آنها ثبت و پرسش‌نامه پايبندي مذهبي نيز اجرا شد. سپس در طول مدت معيني به گروه آزمايش جلسات آموزشي ديني ارائه شد، در حالي‌كه گروه كنترل هيچ آموزشي از‌اين دست دريافت نكردند. پس از پايان دوره آموزشي، مجدداً به‌مدت 10 روز‌، رفتار آزمودني‌ها، مشاهده و ثبت و پرسش‌نامه پايبندي مذهبي اجرا شد. يافته‌ها نشان داد كه رفتار مجرمانه تحت تأثير آموزش‌هاي ديني كاهش يافته است. همچنين بين ناپايبندي مذهبي و رفتار مجرمانه رابطه مثبت معني‌داري مشاهده مي‌شود.


كليدواژه‌ها: نگرش ديني، رفتار مجرمانه، جوانان زنداني.