فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

ساخت و روايي سنجي مقياس اميد بر اساس منابع اسلامي

سال ششم، شماره اول، بهار 1392 ، ص 59 ـ 76


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.1, Spring 2013


محمود خليليان شلمزاري* / غلامرضا جندقي** / عباس پسنديده***


چكيده


اين پژوهش با هدف ساخت مقياس سنجش اميد اسلامي تدوين يافته است. در مطالعة منابع اسلامي از روش توصيفي و در ارزيابي روايي مقياس، از روش پيمايشي با نمونه‌اي 430 نفري از طلاب و دانشجويان شهر قم به كار رفته است. براي تعيين روايي ساختار،‌ از نظرات 8 تن از كارشناسان دين در طيف ليكرت چهار درجه‌اي بهره گرفته شده است. ميانگين نمرات همه كارشناسان بالاتر از 5/ 3، و ضريب تطابق كندال 243/ 0 با سطح معناداري 018/ 0 مي‌باشد. در بررسي روايي محتوا ، نظرات 7 تن از كارشناسان روان‌شناسي با ضريب تطابق كندال 181/ 0 با سطح معناداري 146/ 0 مي‌باشد. نتيجه بررسي روايي سازه به شيوه تحليل عاملي با ارزش ويژه بيش از 1، استخراج 7 بار عاملي بالاتر از 3/ 0 بوده كه در مجموع 719/ 53 درصد واريانس كل مقياس را برآورد مي‌كند. همبستگي بين عوامل و كل مقياس در سطح 01/ 0 معنادار مي‌باشد. عوامل استخراج‌شده در سطح نظري عبارتند از: هدف، تكيه‌گاه، اسباب و تلاش و در مرحله نهايي (پس از تحليل عاملي) عبارتند از: هدف، تكيه‌گاه اميد، اسباب اميد، تلاش، موانع اميد، رابطه فرد و تكيه‌گاه و راه‌حل‌هاي اميد. روايي ملاكي با محاسبه ضريب همبستگي مقياس اميد اسلامي و مقياس اميد اشنايدر530/ 0 بوده و در سطح 01/0 معنادار است. در بررسي اعتبار مقياس، ضريب آلفاي كرنباخ در دو مرحله آزمايشي و نهايي به ترتيب 883/ 0 و 894/ 0 مي‌باشد و همبستگي بين دو نيمه مقياس برابر با 828/ 0 مي‌باشد.


كليدواژه‌ها: اسلام، اميد اسلامي، مقياس، روايي.