فصل نامه علمی - پژوهشی
فصل نامه علمی - پژوهشی روان شناسي و دين

بایگانی نشریه

رابطه ساده و چندگانه هويت ديني، سلامت روان و خوش‌بيني

سال ششم، شماره اول، بهار 1392 ، ص 77 ـ 90


Ravanshenasi-va ـ Din, Vol.6. No.1, Spring 2013


نجمه حميد* / مرتضي گلستاني‌پور** / فرزاد كريم‌نژاد***


چكيده


اين پژوهش، با هدف بررسي رابطه ساده و چندگانه بين هويت ديني، سلامت روان و خوش‌بيني در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام شده است. طرح پژوهشي از نوع علّي همبستگي يا پس‌رويدادي است. جامعة آماري،‌ شامل كليه دانشجويان پسر و دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز بود كه 186 نفر (93 پسر و 93 دختر) به‌عنوان جامعه نمونه به‌صورت تصادفي طبقه‌اي انتخاب گرديد. ابزار مورداستفاده پژوهش‌، پرسش‌نامه هويت ديني كراسكيان موجمباري‌، پرسش‌نامه سلامت عمومي ‌گلدبرگ و پرسش‌نامه جهت‌گيري به زندگي شيرو كارور، با روايي و پايايي قابل قبول بوده است. براي آزمون فرضيه‌ها، از آزمون همبستگي اسپيرمن و تحليل رگرسيون چندمتغيري استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه بين هويت ديني و خوش‌بيني با سلامت روان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين نتايج تحليل رگرسيون چندگانه نشان داده است كه هويت ديني بيشترين سهم را در تبيين و پيش‌بيني سلامت روان داشته است.


كليدواژه‌ها: هويت ديني، سلامت روان، خوش‌بيني.